ادامه چپاولگري وقانون گريزي ـ ( استاد صباح ) بخش سوم — گام به گام باحقايق

عمومی

تا کجای قصه ها باید زدلتنگی نوشت

تا به کی بازیچه بود دردست سرنوشت

تا به کی با ضربه های درد باید رام شد

یا فقط با گریه های  بی قرار ارام شد

1

درچنين وضعي چگونه مي‌شود به آينده‌اي روشني دل خوش داشت و چگونه مي‌شود از احياي ارزش‌هاي انساني و تغييري كه قراراست در زنده گي انسان‌هايي كه به حكم طبيعت در افغانستان زاده‌شده اند رو نماشود سخن گفت؟چگونه مي‌شود اطمينان داشت كه عبدالرحمان به تاريخ سپرده شده، مسعود مرده است، حكمتيارازديده‌ها نهان شده وملا عمرديگر برنمي‌گردد؟ چطورمي‌شود ميان سياف و ملاعمر تفاوت گذاشت، عطا محمد واسماعيل خان با مسعود چه فرقي دارد؟ بسم الله محمدي، امرالله صالح، قانوني، محسني و شينواري چه تغييري كرده اند و كرزي جز فساد، بي‌پناهي و مافيا كدام تجربه جديدي خلق كرده است تا بتوان به تغيير، بهبودي و بهترشدن اميدوار بود؟چراغني بادزد دهان جوال گرفت ؟؟؟ وانتخابات برده رابا دبل عبدالله  تقسيم کرد؟وتاريخ راشرمنده نمود.

کرزي درقدرت 

karzai

درواقعه ای مخوف خون می ریزد
از زخم تن حروف خون می ریزد
تن پوش تمام کلماتش زخم است
ازهرناله ي اوف خون می ریزد.

دیپلومات‌ها ومقام‌های خارجی به صورت مداوم کرزي را یک شخص دمدمی‌مزاج واحساساتی که به تیوری‌های توطیه باوردارد، توصیف کرده‌اند. دربرخی موارد حتا وزرای کابینه خودش او را به همدستی درفعالیت‌های جرمی متهم مي کردند . دریادداشت‌هایی به واشنگتن از سوی سفیرامریکا، کارل ایکنبیری که ویکی‌لیکس آن‌ها را افشا کرد ، سفیرامریکا به صورت مشخص ازلحن منزجرکننده‌ای درتوصیف مجالس خود با رییس جمهوراستفاده کرده است.

درحقیقت، ناتوانی اودرجهت دست‌یابی به ابتدایی‌ترین اساسات دولت‌سازی وعدم مصوونیت عمیق اوبه عنوان یک رهبر، پذیرش هرنوع خطایی ازجانب او را نامحتمل ساخته وازسوی دیگر تلاش‌های ما را برای یافتن کرزی به حیث یک همکارمسوول دچارنوعی سردرگمی ساخته است.

آیکن‌بیری شخصیت را دروجود کرزی تشخیص داده بود. شخصی ترسووضعیف است که با ابتدایی‌ترین اساسات ملت‌سازی هم آشنایی ندارد وچنان بیش ازحد به خودآگاهی رسیده است که دیگر زمان بازبینی وبازنگری‌اش ازسوی جامعه جهانی پایان یافته است.

عمرزاخیلوال  وزیرمالیه که ازاحترام زیادی نزد کرزي برخورداراست، به امریکاییان گفته بود که «کرزی یک شخص بی‌نهایت ضعیف بود که به واقعیت‌ها گوش نمی‌داد و درعوض به ساد ‌گی ازسوی هرکسی که می‌آمد وحتا قصه‌ها و طرح‌های بسیارعجیب وغریب را برایش می‌گفت، به ساد ‌گی فریفته می‌شد.» به قول او، یک «حلقه داخلی» وزیران ارشد سیستمی را ایجاد کرده بودند تا زمانی که کرزی «بالای بعضی موضوعات برآشفته می‌شد» به گونه‌ای با هم کارکنند تا برکرزی نفوذ داشته باشند.

درحاکميت کرزي با اندوه زياد تطبيق قانون ، حاکميت ملي ، تحقق دموکراسي ، آزادي وعدالت اجتماعي ،قاچاق ،توليد وعرضه مواد مخدر،  اداره مرد م سالاري ، جلوگيري ا زجرم وجنايت ازقبيل (  رشوت ، دزدي ، مردم آزاري ، زورگوي ، فشاراجتماعي ، تصرف داراي عامه ، خريد وفروش املاک دولتي ، خود سري …)  به اوج خودرسيد وبرعکس طي اين مد ت فقط وفقط فشار، زورگوي ، حق تلفي ، تحقيروتوهين به مرد م بي دفاع وروشنفکران ستم ديده چه درداخل وچه درخارج روا داشته شده است وبه شکل ازاشکال  د سيسه ها ونيرنگ هاي گوناگون بکارگرفته شد تا جلوحقايق گويي وحقيقت نويسي روشنفکران وسيله تفنگدارا ن د ردا خل ونمايند گان رسمي وغيررسمي آنان دربيرون گرفته شود .

اشرف غني

ashraf ghani

تا یک دل غمین بود، شادی نيست
تا یک ده ویران بود،آبادی نیست
تا درهمه جهان یکی زندان ا ست
درهیچ کجای اين دنيا آزادي نیست.

ازخوش شانسی ما افغانها این است که رئیس جمهورماملقب به مغزمتفکرجهان است که ازلحاظ نبوغ، فکر، مدیریت، درجهان حرف اول را میزند درطول یک سال ازدوران ریاست جمهوری اش تا کنون اکثروزارت خانه ها با سرپرست اداره میشود یا یک شناسنامه ی برقی را نمیتواند توزیع کند . جدا ازمسائل امنیت اقتصاد مشکلات دیگر، درصورتیکه تا هنورمعاش خود، کارمندان دولت ، پولیس، اردو ی ملی از مالیات غربی ها تأمین میشود بازادعا دارد ما ازافغانستان اروپا میسازیم نباید جوانان کشور را ترک کند این ادعا یک خیال باطل بیش نیست اکثرمردم طرزتفکرش درقرن بيست يک مثل دوران قرون وسطی اروپا است.

تمام کسانی که درحکومت وحدت ملی ( وحشت ملي ) شامل هستند درطول سي وپنج سال به جنگ وغارت وچپاولگری مشغول بودند. دولت وحدت ملی درحال حاضربرای تداوم قدرت جنایتکاران وغارتگران وبرای تداوم نظام مافیایی حکومت فعلی به وجود می آید. حکومت برای تعیین چگونگی تقسیم چوکی ها و منصب ها است. مردم براین باورند که تشکیل این حکومت به معنای تداوم قدرت چهره های گذشته است و درواقع نمی تواند تاثیرمثبتی در روند حکومتداری بگذارد. امنيت وآرامش امروزدروطن به يک رويايی دست‌نيافتنی وامنيت به يک کابوس وحشتناک تبديل شده است. امنيت به دست کسانی هست که ديروزبه منظورحرفه‌ ی شدن نشانه‌زنی، عابرين را به گلوله می‌بستند. به دست کسانی هست که افتخار خرابی اين شهر را به گردن آويخته‌اند.  آنانيکه سالهاي سال است که درمقابل ملت ستم ديده ومردم رنج کشيده زورگفتند ، کشتند ، بستند وبردند وازاموال بيت المال وازخون ملت قصرها، بلدنگها وآسمانخراشها ساختند ودرمقابل ديد جامعه بين المللي وقواي ناتوثروت ملي را به تاراج ميبرند ودستان شان بيشترازگذشته وبه خون بي گناهان آلوده شده است .

cvcx
ابراهیم عادل

نشریه واشنگتن پست به تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۰۹، پرده از مرداری ابراهیم عادل، وزیر سابق معادن افغانستان، برداشت. این روزنامه فاش نمود که عادل در بدل اخذ ۳۰ میلیون دالر رشوت قرارداد دومین معدن بزرگ مس جهان، در «مس عینک» لوگر را به شرکت چینی، «شرکت گروه استخراج و ذوب فلزات» (Metallurgical Group Corp) ، داد. ابراهیم عادل بدون این که اوراق داوطلبی دیگر شرکت‌ها را مطالعه کند با دیدن بندل‌های دالر قرارداد را امضا کرد. روز نامه می‌نویسد: به قول یک مامور امریکایی که در استخبارات نظامی معلومات کافی دارد وزیر معادن و صنایع افغانستان آقامحمد ابراهیم عادل به گرفتن ۳۰ میلیون دالر امریکایی به‌عنوان رشوه از طرف شرکت چینی متهم شده‌است. این مقام امریکایی ادعا کرده‌است که پول متذکر در دسامبر ۲۰۰۷ در شهر دوبی بعد از امضای قرارداد ۲ میلیارد و نهصد میلیون دالر مس عینک به عادل پرداخته شده‌است. این وزیر خاین هم بدون اندک‌ترین بازپرس با پشتاره پول کشور را ترک نمود.

xcc
محمود کرزی

محمود کرزی، برادر حامد کرزی، از جمله سران مافیا است که در قندهار زمین دولتی مربوط وزارت دفاع را غصب نموده‌است. زلمی زابلی در مصاحبه‌ای به تاریخ ۸ جنوری ۲۰۱۳ با «رادیو آزادی» گفت که محمود کرزی نیز بیش از ۲۰،۰۰۰ جریب زمین را در قندهار غصب نموده که بیشتر آن ملکیت وزارت دفاع است. برادران کرزی بر این زمین‌های غصب‌شده شهرکی به نام «عینو مینه» ساخته و قرار است ۱۳۰۰۰ خانه مسکونی را در آن بسازد. این چپاولگر هم بدون تصفیه حساب با ملت مانند سایر برادران جنایت‌کارش عیش و نوش می‌کنند.

xdvcx
عنایت‌الله قاسمی

عنایت‌الله قاسمی چهره مفسد دیگر نظام پوشالی کرزی است. وی به‌حیث وزیر ترانسپورت کابینه کرزی ایفای وظیفه می‌نمود. این شخص در زمان تصدی این پست، پول هنگفت این وزارت را حیف و میل کرد و بزرگ‌ترین لطمه را به شرکت هوایی آریانا وارد کرد. ذبیح‌الله عصمتی، رییس پیشین شرکت هوایی آریانا، می‌گوید: در زمان وزارت عنایت‌الله قاسمی و ریاست نادر آتش، آنان ۶۰ میلیون دالر اختلاس نموده و ۴۰ میلیون دیگر نیز به این شرکت خساره وارد نموده‌اند. لوی سارنوالی به تاریخ ۸ مارچ ۲۰۱۱، قاسمی را با بکس پرازدالر در میدان‌هوایی کابل دستگیر کرد ولی با گذشت دو روز، کریم خلیلی معاون دوم کرزی وی را رها و به خارج از کشور فرستاد.

لوی سارنوالی، می‌گوید که وی شخصا به ۹ میلیون دالر اختلاس متهم است.

cv
عمرداوودزی

در۲۵ اکتوبر ۲۰۱۰، نشریه «نیویارک تایمز فاش نمود که عمر داوودزی جاسوس ایران در ارگ ریاست جمهوری افغانستان است که ماه یک یا دو بار بکس‌های پر از پول را به این کشور انتقال می‌دهد. این منبع می‌افزاید پولی که ایران به افغانستان می‌دهد، رقم بسیار بالا است. کرزی هم تایید کرد که داوودزی ماه یک یا دوبار یک میلیون دالر را از ایران به افغانستان انتقال می‌دهد. بعد از این رسوایی ارگ بود که کرزی داوودزی را ارتقای مقام داد و ابتدا سفیر افغانستان در پاکستان و بعد وزیر داخله مقرر کرد.

به تعقیب افشای جیره‌گیری ارگ از رژیم پلید آخندی ایران، در ۲۹ اپریل ۲۰۱۳ نشریه نیویارک تایمز یک‌ بار دیگر فاش نمود که سی.آی.ای نیزبه دفتر کرزی ماهانه یک مقدار زیاد پول بدون حسابدهی می‌پردازد. خلیل رومان، رییس سابق دفترکرزی، گفت: «ما به این پول جنیات می‌گوییم. به شکل مخفی داخل می‌شود و به شکل محرمانه بیرون می‌رود.» گفته می‌شود این پول در بین جنایت‌کاران تنظیمی تقسیم می‌شود تا منافع امریکا را در این کشور حفظ کنند. این رسوایی هم پس از چند روز سر و صدا، بسیار ماهرانه زیر زده شد.

ظاهرقديرفعلآ معاون ولسي جرگه

cvc

ظاهرميگويد-  درحدود ۳۶۵ میلیون دالرسرمایه دارد و نیازمند قاچاق نیست.اکنون شماری ازآگاهان این اندازه پول را درنزد ظاهر قدیر پرسش برانگیز دانسته وخواهان ارایه اسناد مشروعیت این سرمایه هستند.به تازگی پرده از برخی از فعالیت های شماری از نمایندگان مجلس برداشته شده است، از میان ظاهر قدیر که متهم به قاچاق آرد شد گفته است که سرمایه اش به اندازه بزرگ است که نیاز به قاچاق ندارد.وی گفته است که درحدود سه صد موتردارد بيست تاسي عراده آن ضد گلوله ( زره ) است و مصرف ماهانه این عضو مجلس درحدود چهارصد هزاردالرمیشود .قدیرگفته است: تنها سرمایه من ۳۶۵ تاپنجصد میلیون دالراست، بايد پرسيده شود که این موترها ازکجا شده است و این خانه ها را از کجا کرده است.؟؟؟

جماهیرانوری

xcx

جماهیر انوری، وزیرامورمهاجرین و عودت‌کنندگان چندین بارازکمیساری عالی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان  (UNHCR)، خواسته است تا ده‌ها هزاردالرامریکایی را به حساب شخصی شماری ازافرادِ خاص او، واریز کنند. شکران عثمانی مسول مالی سابق وزارت مهاجرین گفته: براساس هدایت جماهیر انوری، حدود ۵۰ هزار دالر را به شازیه، یکی ازهمسر‌های انوری)  انوری چندین همسر دارد(  تحویل کرد‌ه‌ام و ۴۷ هزاردالرباقی مانده به شرکت توریستی «هپی دیز» که وزیر به نام او بل‌های جعلی از بابت سفرهای خارجی ساخته بود، تحویل شده است. من تعهد شازیه را در یک ورق نیزگرفته‌ام. درگزارشی که توسط کمیته مبارزه با فساد اداری ومسئوول مالی وزارت امور مهاجرین، عثمان شکرانی و معین مالی عبدالصمد حامی نیزتایید شد، ازغارت میلیون ها دالردیگرنیزتوسط وزیر امور مهاجرین سخن می رود. وزیرامورمهاجرین درکنار دزدیدن ده ها هزاردالر از کمک های مستقیم کشورهای خارجی، صد ها هزار دالردیگر را نیز ازفروش زمین هایی که قرار بود برای بیجا شدگان و مهاجرین برگشت کننده، توزیع شود، به جیب زده است. تمام فامیل و اقارب نزدیک خود را در پست های مختلف این وزارت گماشته و تعدادی ازدوستان این وزیر که پست های مشخصی در وزارت ندارند، به حیث دلالان فروش زمین دراین وزارت مشغول بودند.