گرامیداشت روز پدر – عبدالو کیل کوچی

kochii


پدر گفت روزی به فرزند خویش

که ای نور چشمان پاکیزه  کیش

پیُ دانش  و خد مت  آماده  باش

و طن پرور ناب  و  آزاده  باش

پسر گفت ،  با با  فد  ایت  شوم

چه به زینکه من خاک پایت شوم

نبو دم من  ، اما  تو بودی  قرار

زبود ی  تو شد  بود من  آشکار

منم دانه و    کشتما نم    تویی

منم شاخه ی   با غبا نم   تویی

زآموزش  تو ست   د نیای  من

تویی  تکیه    گاه   تمنا ی  من

و طنپر وری  از تو  آمو   ختم

اگر چه به عشق وطن  سو ختم

ولی شادم ازعشق سوزان خویش

براه اصول  و به ار مان خویش

گرا میست   نام پدر  جا ودان

چراغ تو روشن  بود هر زمان

دلت شاد و عمر  تو  جاوید  باد

درخشنده چون ماه وخورشید باد

چه گویم بو صف  شما  ای پدر

پدر  بهتر آمد   ز وصف  پدر

پدر یاد  و نام  تو  فر خنده  باد

پدر جا نم عمر تو  پا  ینده باد

که  تا بار دیگر  بحکم  زمان

رسد پرچم   صلح   تا آ سمان  

عبدالو کیل کوچی

Related posts