ف.بری – همنوایی

عمومی

          

گاه آن آمـــــد که فکرهمنوایی داشتن          

کینه و بغض وتعصب را زسربر داشتن

ازخصـومت بر شده برورطۀ محووفنا          

 بس جفا باشد که تخم کینه بردل کاشتن    

می فریبد عقل را با دانـــه ودامش عد و        

بر تمیز دانه و دام فکرازهــــر داشتن

ما زوهم تفرقه چون قطره محکوم  فنا         

مست قلزم می شویم گامی به هـــم بر داشتن    

خونچکان گردیده میهن زین همه اوهام وجهل        

بادل اگاه به تیمارش همــــت بگماشتن

( چیست مردی ومروت حـــب وطن داشتن        

کینه و بغض برادر را زسر برداشتن)

گرنیندیشیم به جــز با نام افغان و وطن          

است القاب  دگر تخم   نفاق انبا شتن

تا به کی با هم ستیزیم درطریق ماجرا            

همتی باید بـــری رســــم وفا افراشتن

ف.بری