آیا امکان آن نیست که آمریکا از بندرمطمعین چابهار اکمالات خودرا کند؟ ـ محترم نوشته کریم پوپل

عمومی

آیا ایران بدیل خوبی برای آمریکا در برابرپاکستان گردیده نمی‌تواند

آیا دوستی ایران آمریکا سری بوده یا تازه شروع خواهد گردید؟

                                          طرح و نظر کریم پوپل  

ظی چند سال که قطعات آیساف در افغانستان وجود داشت اکمالات خویشرا از طریق کشور پاکستان، اوکرائین و روسیه می‌نمود. آیساف در هردو راه مشکلات زیادی اقتصادی و سیاسی را پشت سر می گذشتاند. از یکطرف جنگ اوکرائین مشکلات روسها ازبکستان از طرف دیگر حریق نمودن قطارها توسط طالبان پاکستانی مصارف آمریکا را خیلی گزاف ساخته بود. دولت آمریکا عجالتاً در یک تگناه مجبوریت قرار داشته چاره دیگر نداشت. پس از سال ۲۰۰۳ در جستجو راه اکمالاتی دیگری گردید. درین سال موافقت نامه تأسیس بندر چابهار که بین هند وایران به امضا رسید آمریکا رضایت نشان نداد؛ ولی حالا؟ فکر کنم بلی. زیر ا داکتر اشرف غنی بتاریخ ۲۳ می ۲۰۱۶ موافقت نامه ۳ جانبه را امضا نمود و او بدون نظر آمریکا کاری نمی‌کند.

ایرانی‌ها بارها برای آمریکا پیشنهاد نموده بودند تا دولت آمریکا تعزیرات را علیه ایران بند ساخته با ایران دوستی نماید. در صورت دوستی با ایران آمریکا می‌تواند اکمالات خودرا از طریق ایران نماید. هکذا آمریکا می‌تواند ستراتیزِی خودرا مشترکاً با ایران پیش برد. درین صورت آمریکا ازیکطرف راه اکمالاتی مطمعین پیدا نموده از فشار روسیه و پاکستان رهائی می‌یابد از طرف دیگر تنزیل در مصارف بوجود می‌آید. از جهت دیگر ایران با بدست آوردن آمریکا اولا حریف خود یعنی پاکستان را زیر فشار می‌آورد در قدمه دوم دست باز در شیعه سازی مردمان کشورهای آسیای میانه پیدا خواهد نمود. مردم آسیای میانه نیز با این مذهب مناسبت خوب دارند. زیرا دهشت گردی وتروریسم درین مذهب وجود ندارد و یا اینکه خیلی ناچیز غیرقابل محاسبه می‌باشد. بدین مناسبت مذهب شیعه مورد توجه و تأیید کشورهای آسیای میانه سیاست مداران غرب قرار گرفته است. بدبختانه مسلمانان سنی مذهب از دست افراطیون بد بخت چیزهای زیادی را از دست دادند.

طی سالهای که قطعات آمریکا در افغانستان حضور داشت مجبوربود با هرشرایط پاکستان تن دهد. با تأسیس راه چا بهار آمریکا می‌تواند با دست باز اهداف که در مورد پاکستان وبلوچستان دارد تطبیق نماید.

دولت چین حریف اقتصادی و سیاسی آمریکا وهند با موافقه پاکستان خواست که با مصارف ۴۶ میلیارد دالر بندر گوادیر را در پاکستان اعمار نماید. این عمل باعث شد که انگلیس و آمریکا در مخالفت با پاکستان درآیند. زیرا آمریکا از سالهاست که خود چشم به بلوچستان پاکستان دوخته است. بدین مناسبت آمریکا هندوستان را در اعمار بندر چابهار کمک نمود. وهم از جاپان و کشورهای آسیای شرقی تقاضا نمود تا درین بندر سرمایه‌گذاری نمایند. طی دوسال است که دولت سعودی نیز به یکی از مخالفین پاکستان مبدل شده با دولت افغانستان همکاری خودرا بیشتر نموده است. این موضوع باعث شد که پاکستان در انزوا جهانی قرار گیرد.

طبق که مشاهده می‌شود آمریکا نمی‌خواهد چین در گوادیر بلوچستان بندر را باز نماید. اینکه چگونه مانع شود دو راه وجود دارد. آزادی بلوچستان یا درهم انداختن بلوچها با دولت پاکستان. احتمال این هم است که بلوچها با داعش بپیوندد.

دولت چین از ایران تقاضا نمود تا بندر چابهار را برای بازار چین دهد. بدین بهانه گوادیر را مرکز اصلی سازد. ایران پیشنهاد چین را نپذیرفت. خوشبختانه با تکمیل راه چابهار۶ کشورآسیای میانه چون افغانستان ترکمنستان ازبکستان تاجکستان قرغزستان قزاقستان و کشور روسیه به بحر هند را می‌یابند.

افغانستان در رابطه با تأسیس بندر چاه بهار

دولت آمریکا و بلاک ناتو می‌داند که دولت افغانستان به تنهائی در برابر هراس افگنان رزمیده نمی‌تواند. در صورت تتداوم این جنگ تروریسم در اروپا و آمریکا سرایت خواهد نمود. طی یکسال که قطعات خارجی از افغانستان خارج شدند تروریسم دوباره به اروپا وامریکا سرایت نموده تلفات زیادی درین دو براعظم بوقوع پیوست. آنها لازمی می‌دانند که جنگ افغانستان در کنترول آمریکا در آید. امکانات زیادی می‌رود که بلاک ناتو بر پاکستان حمله نماید. یا اینکه به تحریک بلوچها پرداخته پاکستان را مصروف جنگ داخلی نماید. دولت آمریکا اینبار حملات شدید را بالای طالبان اجرا خواهد نمود. طبق پلان نشست وارسا قطعات افغانی وامریکا بواسطه فشار طالبان را مجبور به مذاکره می‌نماید. آنهای که مخالفت دارند باید نابود شوند. طی چند سال نزدیک طالبان در کنترول دولت افغانستان در خواهد آمد.

اخیراً دولت افغانستان در مورد باز نمودن بندر چابهار ساخت سرک قیر و راه آهن موافقت نامه را به امضا رسانیدند که موجب مسرت برای ملت افغانستان گردید. چا بهار یک بندر تجارتی و مطمعین برای افغانستان خواهد بوده. راه آهن چاه بهار مزار شریف و تاجکستان در انتقالات و ارتقا اقتصاد افغانستان رول بسزا خواهد داشت .

mmmmmm

موضیع ایران با روسیه

مهمترین سؤال است که آیا ایران دوباره با آمریکا متحد خواهد شد. آیا ایران متحد خود یعنی روسیه را رها می‌کند؟ سرنوشت پاکستان چه خواهد شد. پاکستان جز اینکه دوستی با هند وروسیه را آغاز نماید دیگر راه برایش باقی نخواهد ماند. آیا چین با پاکستان دوستی خودرا ادامه خواهد داد یا خیر. هنوز روشن نیست . نظر دهید که راست می‌گویم یا غلط آیا طرح به نفع ما تمام نمی‌شود.

bbbb

چابهار بندر