محترم عارف عرفان ـ در سوگ جانسوز شفیق الله توده یی ؛

عمومی

 

رفیق شفیق الله توده یی آن چهره یی ماندگار تاریخ غروب کرد

باهزاران درد واندوه بیکران زنده یاد شفیق الله توده یی آن قامت افراشته وسرافراز ،آن فرزند برومند وطن ،مبارز اصیل ، ستاره درخشان جنبش دادخواهانه، پیکار جوی متعهد ووفادار به اندیشه های ملی وترقیخواهانه،بطرز نابهنگام در اثر سکته یی قلبی در یک سفر ابدی جهان را بدرود گفت وقلوب هزاران دوست ،رفیق ،یار وهمرزمان سیاسی خویش را داغدار وخونچکان ساخت . 
زنده یاد شفیق الله توده یی که از میان ستمزدگان جامعه برخاسته و در قلب توده ها اسکان جسته بود از تبار مبارزین پاکباز و راستین ،رفیق شجاع وایثار گر، رزمنده صادق ومتقی ،پیکار جوی وفادار ،مبارز استوارو پیگیر ،شخصیت خردورز وآگاه ، انسان شکیبا ودارایی عزم و اراده یی آهنین وخلل ناپذیر بود. 
زنده یاد شفیق الله توده یی از آغازین مراحل عنفوان جوانی درد استخوانسوز بینوایان ومردمان زحمتکش افغانستان را درک نموده وپرچم رزم را برای برپایی دنیای مبنی بر عدالت ،ازادی وترقی اجتماعی به اهتزاز کشید وبه جوهر دادخواهی ،ازاد منشی ورهایی طلبی تاپان عمر وفادر ماند.
زنده یاد توده یی که از دامان توده ها واز وادی رنج و عذاب برخاسته بود ،بطرز ایثار گرانه بهترین ایام زندگی خویش را در راه خدمات سترگ برای میهن وجامعه سپری نمود .
نقش خدمات ارزنده، فداکارانه ووطنپرستانه او در جایگاه عضویت کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان ،والی ومنشی کمیته ولایتی بطور مستدام در حافظه خلق و تاریخ ماندگار باقی خواهد ماند .
انگاردر ازمونگاه دشوارترین ایام دلهره انگیز زندگی پرتلاطم سیاسی درست پس از فروپاشی حزب دموکراتیک خلق افغانستان وجمهوری دموکراتیک افغانستان ،در اوج انقطاب واز هم پاشیدگی جنبش چپ دموکراتیک زنده یاد شفیق الله توده یی با خیلی از همرزمان خویش در داخل کشور با کاروان مبارزین اصیل ووفادار همسفر شده ومساعی رزمجویانه وایثار گرانه خویش را برای انسجام تکه پاره های سازمانی که از زیر آوار ومخروبه های زمین لرزه های سیاسی جان بسلامت برده بودند ،بکار جست.
در دامنه های شکستهای سیاسی وختم بخشایش پاداش ها والقاب های حزبی ودولتی درست پس از فروپاشی حزب وحاکمیت ،او چون سرباز شجاع ویارویاورفادار، روز گارطولانی را درجو انباشته های‌ دلهره وترس که محیط پیرامون را فرا گرفته بود ،درلباس پرستاریی در کرانه های رود آمو در شهرک حیرتان درکنار آموزگاروپیشوای سیاسی خویش فقید ببرک کارمل سپری نموده واز او وتن بیمارش بخوبی وبایستگی مواظبت مینمود
شاد روان شفیق الله توده به مثابه یک رزم آور حرفه یی در سکوی یک مبارز اصیل وثابت قدم در زمان حجرت واقامت دربیرون مرزی ،باقافله مبارزین وطندوست همسفر گردید وبرای ایجاد وپایه گذاری جنبش ترقیخواه کشور نقش اثر گذاری را ایفا نمود. نقش او برای پایه گذاری” نهضت فراگیر ملی ” ،”نهضت میهنی ” وحزب مردم افغانستان وانسجام شاخه های شکسته ورعد زده جنبش دموکراتیک ملی نهایت مهم و برجسته میباشد .
زنده یاد شفیق الله توده یی ،دوست نهایت دلسوز ،رفیق مهربان ،انسان عیار وسخاوتگر ،مهماندوست ،مبارز شجاع و آهنین بود. فقدان او ضایعه یی بزرگ وجبران ناپذیر برای جنبش دموکراتیک ملی وجامعه سیاسی افغانستان میباشد .
روحش شاد وخاطرش ماندگار باد