ناکوراما؛ «انسان کامل»ی که در افغانستان طعمه درندگان شد!- محمد عالم افتخار

عمومی

داکتر تتسو ناکامورا بزرگمرد برخاسته از سرزمین خورشید تابان یعنی جاپان؛ 30 سال بود که در افغانستان وقف امداد رسانی های گوناگون و سخت با ارزش به شمول نوسازی ها و بازسازی های واقعی و ثمربخش بود