برخیز – عبدالوکیل کوچی

عمومی

برخیز وطن را زغم آزاد  بسازیم-

این تودهُ ماتم زده را شاد بسازیم

برخیزوطن راهمه با وحدت یاری

آزاد زهر دشمن و شیاد  بسا زیم

این خانه ویران شده دست ددا نرا

بار دگر  اعمار  ز بنیاد  بسازیم

ازآتش خون رسته نما ییم وطن را

با طرح نو آماده و  آباد  بسازیم

سوزیم طلسمات خموشی بصدشور

از درد  دل جامعه فریاد بسازیم

داد دل پرخون تب آلود وطن را

گیریم ز بیداد فلک ، داد بسازیم

در سنگر آزادی ، برضد تجاوز

نیروی بپا خاستهُ اضداد بسازیم

کاخ ستم و سلطه و بنیاد ستم را

از بیخ بر افگنده وبرباد بسازیم

این دشمن آزمون شده بیسرپارا

محکوم سرافگنده ونا شاد بسازیم

ازخطه ی پامال شده پای تجاوز

قبری به همه قاتل وجلاد بسازیم

تا جای تجاوزگر جانی ترورست

دردوذخ فرعونی و شداد بسازیم

برخیزکه تاخا ک وطنراهمه باهم

آتش به سر دشمن کمزاد بسازیم

آشنای قدیمی پی باز آمده گان را

دیوانه و رویایی وغمباد بسازیم

بالا تزازعشق وطن نیست بعالم

کزهرنفسی کوهکن فرهاد بسازیم

برخیز که با جنبش  گستردهُ ملی

این محوطه رادرهمه ابعاد بسازیم

این پرچم آزاده گیُ خلق وطن را

افر اشته در قله ُ شمشاد  بسازیم

عبدالوکیل کوچی