چگونه مردم درتنورچوروچپاول مي سوزند؟ ـ از محترم ( استاد صباح )

اجتماعی جوانان زنان سیاسی عمومی

پيوست بگذشته – گام به گام باحقايق

تیم کرزی دراین چند سال تاجایی که توانست به قانون شکنی روی آورد وتا توانست با دموکراسی مقابله کرد ونقض حقوق بشر را گسترش داد. عقب نشینی ازبرنامه ی عدالت انتقالی، افزایش سانسوررسانه ها وخبرنگاران، گسترش هجوم جنایتکاران بردارايي ملي، همه وهمه نشان از این بود که اینان به هیچ وجه با دموکراسی وحقوق بشراعتقادی ندارند

   xcxv

مشکل غصب زمین های دولتی و مردم ازسوی زورمندان درکابل وسایرولایات کشور، ازبارزترین مظاهرفساد درکشوراست و به نظر می رسد دولت نیزتوانایی چندانی برای مبارزه با این معضل عظیم اجتماعی و اقتصادی ندارد. مردم براین باوراند که غاصبان با وزارتخانه های دولتی ونمایندگان مجلس،‌ پیوند دارند واین امر، مانع از اعمال قانون و سلطه دولت برآنها می شود . تااکنون میلیون ها جریب زمین درسراسر کشور، به صورت غیرقانونی دراختیار زورمندان است و اکثراين چپاولگران وزورگيران ازنزدیکان مقام های حکومتی وقوماندانان جهادي جمعيتي ، شوراي نظارواتحاد سياف اند که بازورسلاح وکشتن وبردن وبستن سخن ميگويند.

زندگاني غرق کرده مردمان رابي صدا

ميرود وزيردرحوض (دبي) ازبراي شنا

در زمان رأی او با من برادر بود لیک

بعد از آن شد آدمی کم حافظه نا آشنا

آن زمان وردش سلام گرم بود و خادمم

حال ما (نوکر) شدیم و او ندارد اعتنا

ما چیديم روی هم درد و بلا وغصه را

او به روی هم نهاده ارزها را لابه لا

زیر پایش هست هرروزموتر مدل نو

من به پايم مي کنم بوتهاي پاره راتنها

عضو پارلمان از شهر ما شد انتخاب

نصف سال درلندن ونصف ديگرامريکا

dsdfsdf

انورجگدلک

ازسال ٢٠٠٢ به این سو بیش از ٢٠٠ تن زیر نام ورزشکار به بیرون از افغانستان فرستاده شده و دوباره به کشور باز نه گشته اند. گفته می‌شود نیمی از این افراد در بدل پرداخت پول به مسوولان المپیک ومتباقی با واسطه و پیوند های حزبی و سیاسی به خارج از کشور فرستاده شده اند. در این گزارش که در برخی از رسانه های افغانستان منتشر شده آمده است که این افراد زیر نام ورزشکاران مسلکی و یا هم مربیان به کشورهای آسترالیا، اروپا و یا هم امریکا فرار کرده اند. بر بنیاد این گزارش هر یکی از این افراد دربدل پرداخت ٥٠٠٠ تا ١٢٠٠٠ دالر امریکایی موفق به فرار از افغانستان شده اند.  گفته می‌شود شمار زیادی از این افراد در زمان ماموریت انورجگدلک از جنایت کاران جنگی افغانستان، عضو جمعیت و والی فعلی قندوز که ریاست کمیته المپیک را برعهده داشت و ظاهر اغبر رئیس فعلی این کمیته که از یاران و هم حزبی های جگدلک میباشد، از افغانستان بیرون شده اند.

این در حالیست که فغان ورزشکاران از فساد بی‌انتها در این کمیته بلند است و با آنکه در اثر زحمات شخصی تعدادی از جوانان ما، در بعضی رشته های ورزشی افغانستان درخششی در سطح جهان داشته، اما اگر کمیته المپیک بدست عناصر پاک و وطندوست قرار گیرد، افغانستان شانس بزرگی برای کسب افتخارات بیشتر در رشته ورزش را داراست. بر اساس گزارشهای تعدادی از ورزشکاران افغانستان، ظاهراغبراعضای خانواده ونزدیکانش را درپست های مهم کمیته المپیک نصب نموده است ومیلیونها دالرازبودجه دولتی وکمک های جهانی را حیف ومیل نموده است. اوبا دوازده تن از شرکای جرمش در لوی سارنوالی تحت عنوان “تزویر و سواستفاده از صلاحیت وظیفوی” دوسیه‌ای دارد اما مثل صدها دوسیه دیگر فساد اینچنین جنایتکاران کسی لایش را بالا نمیکند.  ظاهراغبروانور جگدلک بخاطرداشتن رابطه تنگاتنگ با مافیای حاکم در دستگاه پوسیده کرزی هرگز بخاطر فساد و چپاولی که مرتکب شده اند مجازات نشدند.

sccx

بصيرسالنگي

سلاح بدستان با تفنگ، زندگی افسانوی برای خود ساخته اند. آیا ممكن است با زاری و التماس زندگی شانرا گرفت؟ گروپ های مسوول خلع سلاح درمناطق زیرنفوذ اینان باید به مشوره وحتی هدایت شان گردن بگذارند. اینان كه خود كوزه‌ گروكوزه خروكوزه فروش اند، چطور ممكن است با چنین سیاستی بهشت خود را بدستان خود ببازند؟

منطقه تاریخی شیرپوردرمرکزشهرکابل ویران شد، خانه های آن با بولدوزرهموار شد ومیان اعضای کابینه وافراد بانفوذ ازجمله فرماندهان جهادی  تقسیم شد. دراین منطقه، نزدیک به ۳۵۰ خانه آباد شده که از نظر مخارج و نوع معماری، درشهر کابل کم نظیر است، ولی آنگونه که دیده می شود شماری زیادی از این خانه ها برای موسسات غیردولتی وشرکت ها به کرایه ماهانه تا ده هزاردالر داده شده است.

بصیر سالنگی از قوماندان شورای نظار به رهبری احمدشاه مسعود، ازچهره های خشني است که در زمان انتصابش به صفت قوماندان امنیه کابل، به مشوره جهادی های مشهورودررأس فهیم وخانواده‌اش سرازپا نشناخته و به رسم غارتگرانی باوحشت تمام به تاریخ ۱۳ سنبله‌ ۱۳۸۲ به شیرپور یورش برده و کاشانه مردم مظلومی را که در جنگ های تنظیمی به آنجا متواری ومسکن گزین شده بودند، ویران و زنان کودکان شان را با بیرحمی بیرون راندند. آنان با بلدوزرتمامی بناهای تاریخی را نابود نموده ساحه را برای چورکان آماده کردند تا به خانواده هاخود قصرخانه های مافیایی را به میراث گذارند.  نظیمی ها درکنار دیگرغارتگری هایشان، شیرپور آن مهد تاریخی و یادگار شیر بچه های شهید کابل وغازیان جنگ ضد انگلیسی را نابود ساختند چون ارزشی به تاریخ و فرهنگ ما قایل نیستند و فقط به جیب ها و شکم خود فکر می‌کنند. بی‌جهت نیست که عامه مردم نام “چورپور” یا “موش پور” را روی قصر ها و بناهایی که بروی اجساد شهدای جنگ استقلال طلبانه‌ی مردم کابل اعمارشد، گذاشتند. لست توزیع نمرات شهرک شیرپور در روزنامه ها و مطبوعات تصویری وسیعا منتشر شد. کسانیکه درویرانی قلعه نقش بارزداشتند، فهیم، وابستگانش و سایر اراکین دولتی ازجمله بصیر سالنگی قوماندان امنیه وقت کابل را می‌توان برشمرد.

سه صدوپنجاه نمره‌ زمین‌ چهار بسوه ‌یی‌ كه‌ مساحت‌ مجموعی‌ آن‌ به‌۱٢٠٠٠٠ متر مربع‌ (٦٠جریب‌) می‌رسید برای‌ اراكین‌ بلند رتبه‌ دولتی‌ شامل‌ وزرا، قوماندانان‌، جنرال‌ها، معاونان‌ وزرا، والیان‌، روسای‌ دوایرامنیت‌، تجار وابسته‌ به‌ فهیم‌، قانونی‌ و بسم‌اله‌ لوی‌درستیزقبلی وزیردفاع فعلی ويونس قانوني و همچنان‌ خانواده‌های‌ فهیم‌، قانونی‌، عطا، جنرال‌ داوود و د یگرا ن‌ توزیع‌ گردید و اكثریت‌ خانه‌های‌ مهاجرین‌ زیر نقشه‌ آمد.

به‌ تاریخ‌۱٣ سنبله‌۱٣٨٢ قوماندانی‌ امنیه‌ كابل‌ تحت‌ قوما نده‌ی‌ عبدالبصیر سالنگی‌ كه‌ درآن‌ ساحه‌ زمین‌ گرفته‌ بود، به‌ منطقه‌ هجوم‌ برده‌ و به‌ تعداد ٣٠ منزل‌ را توسط‌ بلدوزر به‌ زور ویران‌ كردند. آنان‌ برای‌ مردم‌ فرصت‌ جمعآوری‌ اموال‌ شان‌ را هم‌ ندادند و چندین‌ كودك‌ درین‌ جریان‌ زخمی‌ شد.

البته زمین دزدی بصیرسالنگی ودیگردزدان جنگسالار داستان طولانی و دردناک دارد. به تاریخ ٢٨ سرطان ١٣٩٠ به یک نمونه دیگر آن اشاره‌ای دارد:  مسوولین ریاست ناحیه چهارم شهر کابل می‏گویند که بصیر سالنگی والی ولایت پروان، در مربوطات این ناحیه با استفاده از قدرت دولتی و رنجرهای پولیس، یک ساحه‌ی سبز را که در نزدیکی بادام باغ قراردارد، غصب کرده است. این ساحه درسرکی که ازجانب کارته‌پروان به بادام‌باغ می‏رود، جوارتانک تیل نزدیک خانه‌های رهایشی قراردارد که به گفته مسوولین این ریاست با وجود تقاضا‌های مکررآنان از سالنگی به‌خاطر توقف کار احاطه این ساحه، افراد اوشبانه به این ساحه می‏آیند واطراف آن را احاطه می‏کنند.

مسوولین ریاست ناحیه چهارم شهر کابل می‏گویند که بصیر سالنگی والی ولایت پروان، در مربوطات این ناحیه با استفاده ازقدرت دولتی ورنجرهای پولیس، یک ساحه‌ی سبزرا که درنزدیکی بادام باغ قراردارد، غصب کرده است.

این ساحه درسرکی که ازجانب کارته‌پروان به بادام‌باغ می‏رود، جوارتانک تیل نزدیک خانه‌های رهایشی قرار دارد که به گفته مسوولین این ریاست با وجود تقاضا‌های مکررآنان ازسالنگی به‌خاطرتوقف کاراحاطه این ساحه، افراداوشبانه به این ساحه می‏آیند واطراف آن را احاطه می‏کنند. رییس ناحیه چهارم شهرکابل می‏گوید: ساحه‏ای را که بصیر سالنگی در کنار خانه‌ی خودش در نزدیک بادام‌باغ احاطه کرده است، ساحه‌ی سبزمی‏باشد. من به سالنگی زنگ زدم و گفتم که والی صاحب افرادش را بیرون کند و ساختمان را توقف بدهد، همان روز والی صاحب افرادش را کشید، ولی باز هم افراد او دیوار احاطه را رنگ کردند.

مساله غصب زمین‌ها دولتی همزمان با اداره‌ی موقت و با غصب زمین‌های شیرپور توسط اراکین بلند‌رتبه‌ی دولتی آغاز شد و تااکنون نیز در شماری از ولایات و حتا درشهر کابل جریان دارد که غصب ساحه‌ی سبز نزدیک بادام‌باغ توسط بصیر سالنگی، یکی ازاین نمونه‌هاست. عمرمحمدی یک تن ازباشندگان ساحه می‏گوید بصیر سالنگی همان‌گونه که بنیان‌گذارغصب زمین‌های شیرپوربودو تاهنوز پول دونمره زمینی که دراین ساحه دارد را نداده است، بازهم به غصب زمین‌های دولتی پرداخته و این بار ساحه‌سبز دولتی نزدیک خانه‌اش را غصب کرده است. بار‌ها باشندگان محل از سالنگی تقاضا کرده‌اند که ازدیوارکشی این ساحه که زمین دولتی است دست بردارد، اما سالنگی صراحتا گفت که هر کسی که می‏گوید باید از این کاردست بکشم، بیاید و امنیت مرا تامین کند.

همچنان چندي قبل محمد نصرت اقبال كه به حيثت يك خبرنگار درآژانس خبري خصوصي كارمي كند ازسوي والي پروان مورد ضرب و شتم قرارگرفته است.اين خبرنگار مي گويد: هنگامي كه مي خواست يك دوست خود را در يكي از رستوران هاي شهرنو كابل ملاقات كند، با بصير سالنگي والي پروان روبرو گرديد و والي، چند كلمه زشت و جدي به وي گفت و وقتي كه مي خواست جواب اظهارات اش را بدهد، با بوتل و شيشه و مشت بر وي حواله كرد. گفتني است كه ماه گذشته حسين نظري، خبرنگار شبكه خصوصي تلويزيوني ٣، در ساحه چمن حضوري كابل نيز مورد لت و كوب شديد افراد ناشناس قرارگرفت و دراين حادثه، دوربين فيلم برداري گزارشگر تلويزيون نگاه هم، از سوي مهاجمين برده شد.

bcv

وحيدالله شهرانی

وحید الله شهرانی تابیعت کشور انگلستان را دارا بوده وهرگز نخواسته و نمی خواهد که تابیعت دوم خویش را از دست بدهد. برای اینکه مردم را در روشنی یک حقیقت تلخ در رابطه به اتهام وارده علیه وحیدالله شهرانی متوجه ساخته باشیم به استناد اسناد مدلل،مستند و موثق، عدم تجربه کاری منفعت جویی، اختلاس و خساره رساندن به دولت را در زمان تصدی پست معینت مالی وزارت مالیه تذکر میدهیم. قرارنظارتی کمیته موظف تحقیق و برسی لوی څارنوالی که توام نامه شماره 929/512 مورخ 01/05/1386 اصدار یافته است در ضمن تشریح رویداد قضیه که از سوی مسئولین و ادارات مختلف استفسار به عمل آمده است نتیجه یک برسی مسلکی و همه جانبه موظفین حراست از قانون را برملا میسازد که نتیجه گیری و نظریه خویشرا چنین نگاشته اند.

وزارت محترم انکشاف شهری به منظور تسخین مرکز گرمی مکروریانها به اساس مصوبه شماره 23 مورخ 17/07/1385 شورای محترم وزیران به وزارت مالیه هدایت میدهد تا مبلغ یک میلیون دالر را به منظور خریداری تیل مورد ضرورت به دسترس وزارت انکشاف شهری قراردهد تا از طریق وزارت محترم اقتصاد معادل مبلغ یک میلیون دالرخریداری گردد. که موضوع را تحت داوطلبی قرارمیدهند، درمجلس داوطلبی نماینده گان ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع، وزارت های محترم مالیه، اقتصاد و انکشاف شهری اشتراک داشتند که قیمت تیل نوع پیچنوی از قرار فی تن چنین ارائه شده است: ریاست تصدی مواد نفتی وگازمایع فی تن مبلغ 535 دالر امریکائی

شرکت عبدالله ندا فی تن مبلغ 635 دالرامریکائی

شرکت حمید مسلم فی تن مبلغ 630 دالرامریکائی

شرکت زاهد ولید فی تن مبلغ 855 دالرامریکائی

شرکت غضنفر فی تن مبلغ 800 دالرامریکائی

که نازلترین قیمت ازریاست تصدی مواد نفتی و گازمایع بوده ولی هیئت مجلس داوطلبی و ارزیابی بدون در نظر داشت سوابق واعتبار تصدی دولتی که به تمام وزارت خانه ها، ادارت دولتی و حتی تاجران مسئولیت عرضه خدمات مواد نفتی رابدوش دارد. در حالیکه وزارت اقتصاد ذریعه مکتوب رسمی تقاضا نموده تا قرار داد با ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع عقد گردد، که کاپی آن به وزارت مالیه نیزاخبار گردیده بود ولی محترم وحید الله شهرانی به جواب مکتوب وزارت اقتصاد رسمآ هدایت داده است که قرار داد با شرکت حمید مسلم عقد گردد. که چنین اجراات هیئت داوطلبی و ارزیابی و هدایت محترم شهرانی معین مالی وزارت مالیه ازیکطرف ریاست تصدی مواد نفتی را از مفاد باز مانده و از جانب دیگر در فی تن تیل پیچوی مبلغ نودوپنج دالر و درمجموع 1583 تن به مبلغ 385، 150 دالرامریکائی وزارت انکشاف شهری را متضرر و خساره مند ساخته اند. که اسامیان هریک:

بهاوالدین بهبودی، وفی الله عبادی نماینده وزارت اقتصاد، حمیدالله زاهد نماینده وزارت مالیه، محمد ابراهیم رئیس انسجام، اسدالله بارکزی معاون اداری تدویر و مراقبت مکروریانها و وحید الله شهرانی معین وزارت مالیه طبق ماده 270 و 273 قانون جزا هر کدام قابل تحقیق و تعقیب عدلی پنداشته میشوند.

بنا اوراق قضیه با یک نقل قراربعد از تائید مقامات ذیصلاح بریاست محترم تحقیق جرایم ارسال گردد. ریاست تحقیق جرایم لوي څارنوالی ذریعه مکتوب شماره 827/592 مورخ 14/07/1387 موضوع را بعد از انجام تحقیقات و برسی همه جانبه چهارورق اتهام نامه ترتیب نموده وبعد از تائید غرض تعقیب عدلی به مراجع عدلی و قضائی ارسال نموده است. قابل تذکراست که که تورید تیل پیچنوی بجزازتصدی مواد نفتی وگاز مایع که بعد ازتثبیت مورد مشخص استعمال آن جوازداشته اشخاص حقیقی و حکمی نمیتوانند به تورید آن مبادرت ورزند، اما وحیدالله شهرانی بامداخله مستقیم خلاف قانون تدارکات عمل نموده و زمینه را برای شرکت حمید مسلم که ازجمله اقارب وی بوده بمنظور منفعت جوئی شخصی، دولتی را متضرر ساخته که جدا مورد مواخذه قانونی و تعقیب عدلی میباشد. از دیدگاه مردم چنین افراد بی تجربه کارائی لازم ندارند نباید به پست پر مسولیت وزات گماشته شوند