نامه ي به { سه يارترکستاني } – استاد صباح

عمومی

 

!سخني با فرزندان ترکستان زمين، درود وحرمتم را بپذيريد

سه يارترکستاني ( سترجنرال عبدالرشيد دوستم

5 ،

رهبروموسس حزب جنبش م اا ،

سترجنرال عطامحمد نورريس شوراي اجرايي جمعيت اسلامي افغانستان

حاجي محمد محقق ريس حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان ) ،

سه يارترکستاني با الهام ازسه ياردبستاني – چهره مبارزومرد نامدارتاريخ حسن صباح رئیس طريقه اسماعیلیه ، حکیم عمرخیام ریاضیدان و ستاره شناس بزرگ که اشعارش معروفیت جهانی دارد وتاریخ هجری شمسی ابداعی اودقیق ترین تاریخ رایج جهان محسوب می شود .

خواجه نظام الملک دولت مرد بزرگ عهد سلجوقیان که با تدبیر وسیاست ورزی این سلسله را به روزهای اوج قدرت رسانید.

مردان بزرگ ونامورتاريخ غروروسربلندي خراسان زمين .

اگرکارنامه هاي ماندگارسه يارترکستاني را تذکربدهم بدون مبالغه ، مثنوي هفتاد مني خواهد شد ومي گذريم ازگذشته ومکثي مي کنيم به کشمکش ها وتوطئه ها وپيمان وعهد شکني هاي فعلي .

جلالتمآب گرامي جنرال دوستم !

به همه گان آفتابي است که قدرت وراي مردم ترکتبارغني احمدزي کوچي را راهي ارگ نمود وشما به مثابه رهبربي چون وچراي ترکان ترکستان زمين ومناطق ديگرکشور زماني که مردم را پاي صندوق هاي انتخابات فرستادي وامروزبا همه جفا وستمي که برترکتباران روا داشته مي شود ومردم حق دارند ازشما بپرسند که راي مارا چه کرديد ؟

زماني که فرمانده قيصاري دست بسته راهي زندان ويارانش درزيرنگاه هاي جامعه جهاني ونهاد هاي حقوق بشري تيرباران وشکنجه مي شود وشما به مثابه رهبرترکتباران ومعاون نخست رياست جمهوري چه کاري انجام داديد ؟

ملاقاتهاي متعددي با غني کوچي براي رهاي قيصاري انجام داديد وغني احمدزي قيصاري را به مثابه گروگان شما وشمال دربند نگهداشت ورهايي موصوف را بازهم دربدل  راي ترکتباران براي اقتدارننگين قدرتش مربوط  دانست ، چه اقدام بايد انجام داده شود؟

ملاقات بزرگان ، ريش سفيدان ومعزيزين ترکتباران شمال وشمال شرق را باغني احمدزي دقيق وهمه جانبه خواندم وديدم وتيم ارگ اخرين ميخ را برتابوت دوستي ، هموطني ، همدلي وهمپذيري کوبيد وهيچ خواست بزرگان قومي پذيرفته نشد وقرار بود غني کوچي با اطمينان ازهمکاري شما باتکت انتخاباتي اش با ضمانت سران اقوام ، قيصاري رها وتحويل آنان بدهد .

شما بحيث معاون اول حاکميت ملي صلاحيت رهايي يک بي گناه را را اززندان استبداد نداريد وپس ازسرگرداني نام معاون اول رياست جمهوري اجتناب وعطاي غني را به لقايش ببخشيد باوجود که راي مردم ترا به اين مقام رسانده است وثابت بسازيد که نام معاون نخست هيچ دردي را دوا نمي کند ودرنظام هاي ديکتاتوري وسلطه گرا قدرت درسلطه يک شخص بوده وازکشتن وبستن وبردن باکي ندارد . درصورتيکه معاون دوم رياست جمهوري دررهاي علي پوربدون درنگ اقدام وازصلاحيت قانوني اش بهره مي گيرد ولي مي دانيم که درگرفتاري ورهايي علي پوربازي پيچيده سياسي واستخباراتي وجود داشت.

جناب محترم عطا محمد نور!

بودن شما درولايت بلخ غنيمتي بود براي بلخيان ومردم عزيزمزارشريف وحزب جمعيت اسلامي ، با قدرت گيري ديکتاتورانه غني احمدزي اولين دسيسه ها و رنگ ونيرنگ برضد شما شکل گرفت ازرذالت هاي آصف مهمند تا معرفي والي ازجمعيت بجاي شما وتا برکناري وهياهوي دوامداروسرانجام خانه نشيني شما بايک تعهد خام وپيمان خامترانجام گرفت وگرفتاري وبه دام انداختن جنرال بيدارووفاداربه شما جنرال حسيب قريشي لکه بود که تا ابد بردامان تيم ارگ باقي خواهد ماند ونتوانستند اتهام سنگيني به قريشي وارد نمايند وهمه جنجال را به دوعراده موتروزره پوش  کشاندند ودرحاليکه ده ها عراده موترزره وسايل محاربوي نزد اشخاص وافراد وجود دارد وبه اين طريق ضربه به شما وارد وخواستند اتوريته شمارا خدشه دار کنند .

جديدا خوانديم وشاهديم که دوچکره غني احمدزي ( معصوم استانکزي وسلام رحيمي ) بعد ازيک سال به دربارشما شتافتند وبخاطرتکت انتخاباتي غني به شما باغ سرخ وسبزرا نشان دادند وتا بعدازانتخابات وکرسي نشيني غني به داد شما هم خواهد رسيد ولي مي دانيم که اين درايت را داريد تا متن توطئه را بررسي وعقب ورق را بخوانيد .

شخصيت گرامي حاجي محمد محقق !

شما بهترمي دانيد که ازاولين روزهاي جلوس ناميمون غني احمدزي کوچي برتخت ارگ تا اکنون ازهيچگونه ستمي برحق هزاره ها وشيعه ها دريغ ننموده است .

ازقتل وجنايت تا انتحاري وانفجاري وتا رذالت وکثافت وهمه ورا برهزاره ها روا داشتند ومعصوم ترين فرزندان هزاره دراعتراض هاي مدني ، درداد خواهي هاي ملي ، درمساجد ، تکيه خانه ها ومکاتيب ومدارس ورزشگاه ها طعمه گرگ هاي گرسنه فاشيزم شدند .

ازخون فرزندان هزاره جوي هاي خون روان ومنارها وگورستان هاي تاريک وظلمت باري ساخته شد وروزي نيست که مادران وخواهران سوگوارهزاره برگورشهيدان روي وموي نکنند .

تا اکنون ده ها باردسيسه ها وپلانهاي خطرناکي را بشکل ازاشکال برضد تان رواداشتند .

خود درجريان هستيد که بازي استخباراتي بي شرمانه برعليه جبهه مقاومت مرکزي هزاره جات ،

تبليغات بي پيشنه ي برعليه شجاعي درارزگان وراه گيري وقتل وکشتن هزاره ها درراه ها وشاهراه ها خود گواهي برپلانهاي خطرناک فاشيزم مهرتائيد مي گذارد .

اخرين موردش کشاندن پاي قوماندان علي پوربه کابل وگرفتاري موصوف از ايستگاه قلعه قاضي ورهاي موصوف زيرنام ضمانت وافشاي تعهد علي پوردرزندان وهمه ازيک بازي کثيف استخباراتي

حکايت دارد که دورويا نزديک به شما ثابت خواهد شد که چه جريان دارد.

درگرماگرم اين دسايس وزماني که شما بصورت رسمي درايران حضورداشتيد قضيه خيالي لشکرفاطميون بخورد رسانه ها دادند وتا بتوانند ضربه ديگري برهزاره وشيعه وارد کنند .

مردان بزرگ وطنم –

جنرال عبدالرشيد دوستم ،

جنرال عطامحمد نور

وحاجي محمد محقق ، براي همه مردم کشوراين سوال پيش آمده است که تا چه زماني دست زيرالاشه نشسته دسايس ، کج انديشي ، اقتدارگرايي وسلطه گري تيم فاشيستي ارگ را بربدن ملت شاهديد وآب ازآب تکان نمي خورد؟؟؟

اين ملت به شما اتکادارند وشمارا سررشته دارورهبرخويش برگزيده اند تا درروزهاي دشواربه کمک آنان بشتابيد ودستان تانرا سپرشلاق ستم وستمکاران نمايد .

تاچه زماني نظاره گراين بي بندوباري ولجام گستگي هستيد؟؟؟

  با حرمت – صلاح مملکت خویش خسروان دانند – هرکسی مصلحت کار خود را بهتر ازدیگران تشخیص می دهد . با تقديم درود  ، استاد صباح .