بزرگداشت از پانزدهمین سا لگرد انجمن فرهنگی میهن2018

عمومی

 

بمناسبت پانزدهمین سالگرد انجمن فرهنگی میهن, محفل شانداری عصر شنبه مورخ دهم نوامبر در سالون بزرگ خانه مردم برگزار شد

درین محفل حدود دو صد تن از اعضاء , علاقمندان و دوستان, اعم از بانوان وآقایون بشمول جوانان, زینت بخش تالار گردیده بودند.

 در ابتداء گردانندگان ورزیده, محترمه ثریا احمد زی, نطاق شناخته شده رادیو تلویزیون اسبق کشور و محترم احمد ضیاء نوری, شخصیت فرهیخته, با اظهار خیرمقدم, معرفی برنامه و صحبت مختصری در مورد وظایف انجمنها, آغازگر این گرد همائی شد ند.

سپس محترم انجنیر فرین محسنیان رئیس انجمن فرهنگی میهن با ابراز تهنیات و تمنیات نیک بمناسبت این بزرگداشت به آدرس اشتراک کنندگان سخنان خود را چنین آغاز نمود:

دوستان محترم:

( از آنجائیکه زیستن در غربت بصورت طبیعی باعث ایجاد آلام روحی و روانی میشود و پیامد های آن ناگوار است, بنابرین برای زدودن این همه غبارافسردگی و رنج های بی پایان ناشی از دوری وطن, عطش بیشتر برای تامین مراودات حسنه و حسن تفاهم با دوستان و همدیاران بویژه بمنظور نیل به حقوق حقه اجتماعی شان بوجود آمده و مستلزم آن میشود تا بدور یک محور اجتماعی تجمع نمایند. که ایجاد انجمنها و سایر نهاد های اجتماعی روی همین انگیزه ها استوار بوده و از همینجا منشاء میگیرد.

عزیزان والا گهر!

 یک دهه و نیم از ایجاد نهاد اجتماعی ـ فرهنگی, یعنی انجمن فرهنگی میهن در دیار غربت میگذرد.

این نهاد با همسوئی, همگرائی و همت جمعی از شخصیتهای شهر گتنبرگ و حومه آن در

 29 فبروری 2004 ترسائی بصورت رسمی بکار و فعالیت آغاز نمود.

نهادیکه بعنوان محور تجمع هموندان بمنظور همبستگی و حفظ هویت, رسوم و عنعنات پسندیده کشورما افغانستان, بزرگداشت از روز های ملی و بین المللی بخاطر شناساندن کلتور و فرهنگ جامعه بومی, زدودن غبار دوری از دیار باستان, اقارب و دوستان, اجتناب از لوث افسردگی و حاشیه نشینی و در نهایت همپیوستگی در جامعه سوئد پا بعرصه وجود گذاشت, که درست پانزده سالگی پر بار آنرا امروز با شما دوستان یکجا تجلیل مینمائیم.

میخواهم مقدم بر همه درین مجلس با شکوه از دوست و رفیق شفیق خود, زنده یاد رحمت حسن فقید, بمثابه یکی از بنیانگذاران این نهاد که نقش ارزنده ئی را منحیث رسالت اجتماعی اش درین زمینه ایفا نموده و تا زمان رحلت اش بصوب ابدیت, استوار و ثابت قدم بعنوان معاون و مسئوول کلتوری این نهاد اجتماعی مسئوولیتهای خویش را به حسن صورت بسر رسانید و نام نیکی را از خود بجا نهاد یاد آور شوم که موصوف در دهمین جشنواره این نهاد در کنار ما بود و امروز نبودش را از اعماق قلب احساس میکنیم.

از دوستان خواهش میکنم که به پاس حرمت گزاری به شخصیت این دوست فقید و سایر جانبازان راه آزادی, ترقی و مردم سالاری یک لحظه به پا بایستند وسکوت نمایند.

روان شان شاد و نام و خاطراتشان ماندگار!

حضار محترم!

انجمن فرهنگی میهن منحیث یک نهاد دموکراتیک, مستقل و غیروابسته با ترکیب اقوام و ملیتهای گوناگون از نقاط مختلف کشور از همان آوان تاسیس و پس از راجستر شدن به ادارات ذیربط در کشور سوئد با کمیت هیئت مدیره پانزده نفری,کار و فعالیت خود را مطابق متن مواد اساسنامه در سه استقامت, آموزشی, کلتوری وورزشی آغاز نمود. )

رئیس انجمن در ادامه معلومات مبسوطی از فعالیتهای عمده این نهاد را طی بازه سال های

 2014 ـ 2018 به حاضرین ارائه کرد.

به تعقیب یکی از مهمانان, جناب آقای فرهنگ تاولی, شخصیت اجتماعی ـ سیاسی و رئیس مرکز آموزش ایران پیرامون ( چرا انجمنها بوجود می آیند ) صحبت نموده پانزده سالگی این نهاد اجتماعی را به همگان تبریک گفت.

قسمتی از سخنان آقای فرهنگ:

( گردهمائی در یک انجمن میتواند دلایل گوناگونی داشته باشد. گردهم می آئیم بمنظوردست یابی به یک زندگی مدنی برای ارتقاء اندیشه ها و احساس اجتماعی, برای انسجام بخشی به زندگی عمومی, برای ایجاد ارزشهای دموکراتیک, برای همبستگی و کثرت گرایی و ضمانت دموکراسی, برای حمایت از افراد در قبال قدرت و برای ایجاد تعادل و تعامل در جامعه مهاجر؛

باید متذکر شد که اصل انتخاب آراء, عدم پذیرش اجبار, منافع جمعی, مصلحت عمومی هدف همگانی انجمن است.

انجمن به فرد یا افراد متفرقه موقعیت اجتماعی میدهد و آنهارا گردهم می آورد تا به زندگی مدنی و سیاسی دسترسی پیدا کنند و بسوی یک هدف واحد به حرکت درآیند. فضایل مدنی را تحکیم و ارزشهای دموکراتیک را تثبیت کنند. مهمترین ابزار کنترول قدرت, وجود انجمنها یا نهاد های اجتماعی است. به بیانی دیگر, انجمنهای متکثر و متعدد, چشمهای مستقل یک جامعه هستند.

انجمنها بر عکس زبان فرماندهی و خشونت, با زبان رواداری و پرهیز از خشونت, با جامعه تعامل برقرار میکنند. این راز موفقیت و نیروی تحرک وتداوم آن هااست.

رواداری, توانائی خود داری است. خودداری یعنی بر خوردار بودن از خود!

نیچه میگوید: ( روادار به خود شک دارد. رواداری احترام به باورها و آرمانهای دیگر احترام به خود است.)

 این بود بخشی از سخنرانی آقای فرهنگ.

در قسمت بعدی, پس از اجرای یکپارچه سروده رب میهنی توسط دوشیزه مهتاب هاشمی, عضو جوان انجمن میهن, مصاحبه های کوتاهی با مهمانان و سایر اشتراک کنندگان این محفل صورت گرفت که بخشی از آنرا چنین میخوانیم:

جناب محترم سیستانی, کاندید اکادیمیسن, مورخ و نویسنده کشور با ابراز شادباشها و تمجید از دست اندرکاران این تجمع, تدویر همچو محافل را که حضور اقوام و ملیتهای مختلف جوهر و زیب و زینت  آنرا تشکیل میدهد به ستایش گرفت و پانزده سالگی انجمن را خجسته بادگفت.

صحبت کننده بعدی, جوان با استعداد, دوشیزه شبانه رحمت, معاون انجمن فرهنگی میهن, با تهنیت گفتن بمناسبت این روز, روی همبستگی, دوستیها و احترام متقابل تاکید ورزیده و برای همه آرزوی موفقیت کرد.

سپس محترمه سپوژمی جبار خیل, رئیس انجمن زنان در شهر گتنبرگ, بالای کار و فعالیت انجمن ها صحبت کرده, از کارکرد های انجمن میهن ستایش نموده و این بزرگداشت را به دوستان تبریک گفت.

صحبت کننده بعدی محترم نبی نادری, ضمن تبریکات به همین مناسبت, از کار و فعالیت انجمن میهن تمجید نموده و دوستان را به یکپارچگی دعوت کرد.

به همین ترتیب صحبت کنندگان دیگر, محترم حبیب سخی و روفیه سلطانی اعضای هیئت رهبری و محترمه مسعوده وزیری, منشی انجمن میهن  با ابراز تبریکات بمناسبت این تاریخ مدور, یعنی پانزده سالگی انجمن فرهنگی میهن, به اشتراک کنندگان تندرستی, پیروزیها در امور شخصی و اجتماعی را آرزو بردند.

در پایان بخش سخنرانیها وصحبتها, تحایفی که از جانب انجمن میهن به افتخار پانزدهمین سالگرد آن تهیه دیده شده بود به اساسگزاران و عده ئی از فعالینی که زحمات زیادی را در پیشبرد امور انجمن متقبل شده بودند توزیع گردید.

در ادامه برنامه , پس از صرف شام, فلمی از خاطرات گذشته یعنی کار و فعالیت انجمن که توسط فعالین آن انجام شده بود, از جانب محترمه انجنیر نورضیاء فرین مسئوول بخش زنان و متصدی سایت انترنتی میهن به نمایش گذاشته شد که باعث مسرت وتجد ید خاطرات عزیزان گردید.

 باید یاد آور شد که درراستای این جشنواره که مصادف به سالگرد عروسی دو عضو هیئت مدیره انجمن میهن, محترمه ثریا احمدزی ومحترم ایوب احمدزی, دو زوج خوشبخت بود, رئیس انجمن میهن به نمایندگی از اشتراک کنندگان, ضمن تبریکات و تهنیات و آرزوی موفقیتهای مزید, دسته گلی را به ایشان تقدیم نمود. سپس کیک لذ یذی را که دو موجود با سعادت, خود تهیه دیده بودند ذریعه دستان توانای شان برش و به دوستان تقسیم کردند.

به همین ترتیب مطلب مثمر دیگری نیز درین جشنواره به اطلاع حضوریابندگان رسید و آن عبارت بود از نمایش لوگو یا امبلم و استدیوی فلمبرداری که به ابتکار جوان با استعداد و عضو فعال انجمن میهن درین شهر در دست تهیه میباشد, با قطع نوار آن توسط محترم انجنیر فرین محسنیان, محترمه انجنیر نورضیاء فرین و محترمه روشن حسن افتتاح گردید.

در بخش بعدی نوبت به غذای روحی یعنی موسیقی الهام بخش رسید که هنرمند با استعداد و خوش صدا, مجتبی جان محب, با آواز دلکش و طنین اندازش فضای محفل را مملو از حرارت و شادمانی نمود که با کفزدنهای ممتد و پایکوبی های جوانان تا پاسی از نیمه شب ادامه داشت.

این شب نشینی با صحبتهای گرم و دوستانه عزیزان اشتراک کننده, عکس و فلمبرداریهای یادگاری دستجمعی, سپاسگزاری از سازماندهندگان و حضور پر رنگ دوستان, نزدیک به ساعت یک شب خاتمه پیدا کرد.

 

گزارشگر انجمن فرهنگی میهن

شنبه دهم نوامبر 2018

گتنبرگ ـ سویدن

§§§§§§

فوتو های یادگاری

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 16 17 20 26 27 29