سازشها ی محرمانه ونوازشهای مغرضانه ـ عبدالو کیل کوچی

سازشها ی محرمانه ونوازشهای مغرضانه  ـ عبدالو کیل کوچی

هرکجا خاری که در پایی خلد                 

عاقلی  با شد  که خاری برکند

جایگاه استراتیژی افغانستان همواره سبب گردیده است تا این کشور صحنه تاخت وتاز ها ونبردهای خونین گردد ودر هر وجب دهلیز تاریخ ، بهای بزرگ موقعیت حساس خود را بپردازد . بطوریکه معلوم است اوج گیری جنگ سرد در گذشته نچندان دور ، کشور را  در نقطه حساس تضادهای شگرف بین دو سیستم جهانی قرار داد .

قدرتهای غربی بخاطرحضورشان در قلب آسیا ومقابله با حریفان بزرگ جهانی ، بازی بزرگ را در عقب نگهداشته ترین کشور جهان یعنی افغانستان آغاز و برای این منظور واجرای چنین نقش مزورانه لشکری سنتی سرسپرده و ساده دل ازکشور ما ومنطقه سرباز گیری کرده ، در پرده اسلام وبنام مجاهدین تنظیمش نمود ند .

 در پرده اول این بازی غربی ها برای اسلام اشک ریختند وبخاطر مقاصد اصلی خود

در افغانستان جوی های خون جاری کردند . درین میان برژنسکی یکی از چهره های شناخته شده وهمراهانش از همه پیشی گرفته با پشتاره های پول و اسلحه از دالر گرفته تا استنگر با بخشش و مهربانی بالای هریک ازایشان دست نوازش کشیده وبرای آنها موقف های رهبری ،پیشوایی وقوماندانی اعطا نمودند وبه اینترتیب با امتیازات فراوان اولاً آنها را برای مقا بله با دولت جمهوری محمد داود خان وپس از آن برضد جمهوری دموکراتیک افغانستان بداخل کشور اعزام کردند وبه پشتیبانی ده ها کشور تجاوزگر  از عرب گرفته تا عجم هزاران تروریست خرابکار وآدمکش را در خاک پاکستان تسلیح و تجهیز نموده به کمک مجاهدین فرستادند وبا برانگیختن افکار مردم زیر نام خطر کمونیزم وبهانه اسلام افغانستان را بخون و آتش کشانده هستی ودارایی عامه راغارت وتاسیسات عام المنفعه را نابود ساختند  .

بازی دوم متجاوزین خارجی سوی استفاده ازسیاست مصالحه ملی دولت جمهوری افغانستان ، تطبیق یکجانبه موافقتنامه ژنیو وبا برخورد تقلب آمیز بیرونی در افغانستان وتغیر معادلات بین المللی در مسیر تحولات سیاسی جهانی به فروپاشی دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان منجرشد . با رویکار آمدن مجاهدین بر سر قدرت بار دیگر افغانستان دستخوش جنگهای میانگروهی وتنظیمی گردید که بموجب آن هزاران هزار انسان بیگنه کشته وده ها هزار دیگر مجبور به ترک وطن شدند همچنان هستی ، دارایی مردم و بیت المال به غارت رفت شیرازه حیات ملی و اجتماعی کشور را با برخورد های مسلحانه  نا بود ساختند .

آنانی که میگفتند کشور را به اصطلاح از کام اژدهای سرخ  بیرن کرده اند خود در کام اژدهای جنگ وجنایت فروبردند وپس از آن  در کنار اژدهای آی اس آی ودیگر ان در ازآء برباد ی وطن خود حمایت و نوازش های سخاوتمندانه خارجی ها را پاداش گرفتند و نخستین خدمت آنها به وطن و اسلام این بود که قوای مسلح نیم ملیونی وطنپرست مجرب و آبدیده کشور را که سالها با دفاع مستقلانه داغ پیشروی را بردل  دشمنان افغانستان مانده بود منحل کردند ، سلاح ومهمات ،طیارات وتجهیزات ، تانکها وزرهپوش ها این نا موس مادروطن را برای پاکستانی ها لیلام کردند . با مرور زمان در امتداد جنگ وجنایت و چسپیدن آنها به دارایی های عامه وغرقیدن در فساد ، سوی مدیریت وبی لیاقتی ، سنگینی بار منافع خارجی در کشور شرایطی را بوجود آورد که از کاشتن خاربه دستان خود باد درو کنند .

  بازی سوم ظهور طالبان بود که از بطن گروه های تندراسلامی ودیگر عناصر اجیر وخرابکار منطقه روی صحنه ظاهر شد و گروه القاعده بیاری آنها شتافت . گروهی که با میزبانی طالبان با جهان اعلان جنگ داده بود . گروهی که دیروز آنرا تندرو افراطی وفنده منتالیست میخواندند واکنون از آن دارند میانه رو بسازند.  آن گروهی که قبل از همه افغانستان را به گورستان خاموش مبدل کرد وبشیوه قرون وسطی حکم راند . تا زمانی که نقش و نحوه بکار گیری وشیوه کاربردی آنها ازبیرون تغیر شکل داده شد.

 بازی چهارم چپنها رنگ تازه بخود گرفته درامتداد همان سیستم فرسوده فقط مهره ها عوض میشود  که بموجب آن صحنه دولت داری آذین بند پرده های رنگارنگ ونمایش درامه های مضحک با قیافه های صیقل شده روی صحنه ظاهر شده و با حمایت  نظامی واقتصادی غربی ها وبا خصلتهای کهن وعده های نو نزدیک به یکنیم دهه بر ملت مظلوم افغانستان حکم میرانند . که درین دوره نیز دست ظالمان ، زورگویان ،غاصبان وقدرتمندان محل، به جان ومال ونوامیس مردم همچنان باز گذاشته میشود ولی بخاطر تحمیق مردم ، بطور کاذب وریاکارانه تمام تقلبات را واقعیت ، دروغ را حقیقت ، نفاق را وفاق وحشت را وحدت ودشمنی را دوستی ، ظلم را عدالت ، غارت را نظارت ،خیانت را خدمت ، نارضایتی را محبوبیت خوانده بنحوی که مردم را در گروگان خود گرفتند . در حالیکه زیر ساییه شوم قدرتمندان زورگوی روز تا روز اوضاع عمومی کشور بدتر شده میرود وزندگی برای مردم غیر قابل تحمل گردیده است چنانچه در کشور ظلم ،بیعدالتی ، فقر، مرض ، جهل ، بیکاری وبیماری قاچاق مواد مخدره ،اعتیاد بیداد میکند برغم فداکاری قوای مسلح کشور ، سازشهای پشت پرده با تطبیق سیاستهای دوگانه وضع امنیتی را بد تر از گذشته ساخته روزی نیست که خون هموطنان ما نریزد و درنتیجه اوضاع خفقان وغیر قابل تحمل در کشور ،گروهای جوانان حتا تحصیلکردگان به نا چاری راهی خارج شده ودر مسیر راه جبراً به جنگهای یمن وسوریه کشانده شده تعدادی از آنها غرق دریای مدیترانه میشوند که این لکه ننگ برجبین حکومت ع وغ همیشه خواهد ماند . مردم با نبود صلح وامنیت در بی باوری ، یاس ، نا امیدی وبی سرنوشتی بسر می برند گذشته از آن نفاق ذات البینی سران حکومت وتضاد سلیقوی ع وغ پایه های از بنیاد کج و لرزان دولت مصلحتی را سست وهمسویی شکننده آنرا تضعیف ودوام حکومت تحت الحمایه را زیر سوال می برد با وجود هم در ساییه خارجی ها میتوانند به حکمرانی خود ادامه دهند . همین چندروز قبل بتاریخ دهم اپریل سال روان بنا به خبر گزاری صدای امریکا «هشتاد فیصد نا رضایتی عمومی بر حکومت افغانستان» نشاندهنده ناکار آمدی دولت است اما  رفتن جان کری بکابل بخاطر بحمایت این دولت و تحکیم پایه های لرزان آن در حالی صورت میگیرد که روند سیاستهای دوگانه با دستاوردهای امنیتی در افغانستان مطابقت چندانی ندارد. درین رابطه سایت همایون بنقل از منابع رسمی از زبان ظهیر سعادت عضو مجلس نماینده گان افغانستان مینویسد «…..زمان مشخص شد که در سیاست  مبارزه خارجی ها  با تروریزم دو گانگی وجود دارد آنها با تمویل کننده گان آنها مبارزه نکرده از تروریزم ، داخلی وخارجی ساختند  . شکی نیست که مدیریت جنگ در افغانستان بدست بیگانه ها وکشور های غربی است وطالبان وگروه های تروریستی ابزار هایی در دست آنها هستند آنها اجرا کننده اوآمر خارجی ها هستند .»

با توجه به نکات فوق بنظر میرسد که در نتیجه ضعف جدی ونا کارایی دولت شرایط امنیتی روز بروز خرابتر گردیده میخواهند گروه  مجهول الهویه را بنام طالب در نقش ظاهراً مصالحه درافغانستان به قدرت برسانند ازینرو طالبان به همراهی حزب گلب الدین  ودیگر گروه های تروریستی با تشدید جنگهای خونین در مناطق با امن کشور جابجا میگردند که در راستای  بازیها و نقشهای بزرگ صحنه جنگ در خدمت استراتیژی  کلان قرار میگیرند  که برای رسیدن به آن ، بازی های بیشتری در راه است .

 بازی پنجم از ظهور داعش در افغانستان حکایت دارد . در حال حاضرگروه های تروریستی و داعشی ، بر ضد دولت افغانستان جبهات تازه باز میکنند. با توجه به استراتیژی های کلان منطقوی داعش با غصب نقاط مهم در افغانستان وپرش به مناطق بیرونی کشور اهداف بزرگی را در منطقه دنبال میکند. بنظر میرسد که گروه های داعش ، طالب وحزب اسلامی گلب الدین همچون مارهای خزیده درعقب پردهای دراماتیک جنگی  معاملات و سازشهای محرمانه ی را در پی خواهد داشت که بر مبنای آن کشور به فاجعه سقوط نزدیک خواهد شد .

با این حال وهوا پس کردن این خار ها ومار ها از سر راه مردم نیاز بیک رهبری عاقل ، دانا ، وطنپرست ، متعهد ومسُول دارد که در پیشاپیش یک جبهه واحد  وطنپرستان آگاه ،اعم ازاحزاب سیاسی از چپ دموکراتیک گرفته تا روشنفکران وطندوست وترقی خواه ، ساز مانهای سیاسی ، گروه های مستقل سیاسی  ، نهاد های ترقی خواه ، شخصیت های مستقل ملی ونهاد های عدالت پسند منحیث اپوزیسیون بزرگ دموکراتیک وطرفدار صلح دموکراسی وآزادی قرار گرفته و جنبش سرآسری دفاع میهنی را بسوی ترقی و آرامش سوق دهد.  رهبریی که با خرد جمعی وبا در نظر داشت منافع علیای کشور در راه تحکیم وحدت واقعی اقوام وملیتهای ساکن کشور با ریشه کن ساختن هرگونه تعصبات وتبعیضات در مبارزه بخاطر تحکیم اتحاد وهمبستگی همگانی در دفاع از تمامیت ارضی استقلال وحاکمیت ملی بمنظور ختم جنگ وتامین صلح وامنیت در کشور در یک ساختار بزرگ ملی ومیهنی بسیج گردیده وطن را از حالت کنونی نجات دهد.

عبدالو کیل کوچی

Related posts