کشورشاهی هلند وجوانان افغان – سخی صمیم

عمومی

افتخارات ماندگاروعزت بی زوال


درین سالهای پسین ــ زمانیکه وطن ما با آتش و خون گره خورد و نظم جامعه ازهم پاشید. ناگزیر یک عده افغانها با فامیلهای شان بر ممالک مختلف جهان منجمله هلند طورآواره پناهنده شده مسکن گزیدند.
افغانهای پناهنده وفرزندان شان زمینهٔ مساعد را هدر ندادند و توانستند با زحمات شبا روزی و کسب تحصیل وکارصدر نشین آمارِلست بهترین ها شوند ایشان رایت عزت و افتخار برافراشتند وشمع تابان در کشور و جامعهٔ هلند گشتند.
درجهان گرم است بازار مکفات عمل* دیده گر بینا بود هر روز٬ روز محشر است
***
بربنیاد پژوهش های انجام یافتهٔ دولتی و مشاهدات زنده و نصب العین همگانی٬ جوانان تحصیل کرده ویا درحالِ تحصیل افغان در جامعهٔ هلند چنان درخشیده ودر حال درخشش اند که شهرت شان در اوج و عُروج رسیده است٬ ایشان شاخص اخلاق وعلم در سطح و سویهٔ خود گشته نام میهن وسرزمین خود را با خط زرین در سطح کشورنامبرده واروپا به ثبت رسانده اند٬ جوانان افغان راه موفقیت و پیروزی خود ها را با رعایت اصول زیرین رقم زده اند:
۱ ــ ذوق و علاقه به تحصیل و کار.
۲ ــ تحرک وعمل توأم با اراده وعزم متین.
۳ ــ کار بُرد خوب و استفادهٔ اعظمی از ظرفیت و استعدادطبیعی.
۴ ــ استفادهٔ سالم از زمینهٔ مساعد.
جوانان افغان راز موفقیت خود ها را با انتخاب عناصرذکر شده در یافتند ودرین راه با جدٌ و جهد مسیر را طی می کنند.
جوانان افغان در صفحهٔ آموزش درس و تحصیل چنان با شایستگی لسان هلندی را آموختند که درفهمِ لسان الگویی برای اتباع اصیل سرزمین اروپا شدند.
افغانها دربلند ترین مقامات اکادمیک و تحصیلو علم٬ منحصر به سِلک و مسلک خود ها با اتباع اصیل ممالک اروپائی مسابقات علمی برپا کردند و برندهٔ مقام و درجهٔ اعلی شدند و نام و نشان عالی کمائی کردند.
جوانانِ با درایتِ افغان درعرصه های مختلف علمی بویژه عرصهٔ حقوق و علوم سیاسی که با اعتبار ترین آدرس علمی را درسطح هلند و اروپا دارد چنان با تشَعشُع درخشیده اند که به سویهٔ استاذ های نامدار در رسانه ها ظاهرودرمراکز اکادمیک وعلمی دانشگا های خویش با شهامت تمام در مسابقات علمی و عملی به مصاف استاذ های هلندی الاصل ایستادند وبی هراس به رقابت گذشتند ونتیجه را به نفع خود رقم زده و با سپری کردن آزمون بزرگ مطابق مجوز قانونی و انتخابات علنی بحضور رسانه های دیداری و تصویری بگونهٔ دموکراتیک٬ درجهٔ اول را کمائی وافتخار ها آفریدند.
و بسا ازین جوانها درجنب کارهای علمی و پژوهشی آثاری علمی خلق وکتابهای نوشتند وآن ها را به کوره امتحان کمیسیون اکادمیک معینه سپردند خوشبختانه این آثار ازامتحان و نظر تدقیقی گروپهای نَردبان گونهٔ کدرهای علمی دانشگاهای مربوط از پائین تا به بالا به سلامت گذشت و طرف تأئید هر گروپ علمی قرارگرفت و این آثار کنون به جایگاه کتاب های تدریسی برای محصلین تحصیلات عالی طورعملی طرف استفاده قرارمیگیرند.
***
عدهٔ دیگری از جوانان ما با همین صفات وخوبی ها مقام و جایگاه وکلای مدافع را خالی نگذاشتند و نام و نشانی در عرصه دفاع ازحق وحقیقت مردم بیدفاع کمائی کردند و درتأمین عدالت سهیم شدند.
***
جوانان ممتاز دیگری در ساحات و بخشهای گوناگون طب و طبابت از دوکتوران خانواده تا دکتوران فعال داخل شفاخانه ها ودکتوران دندان نام بلند یافتند و چنان شُهره شده اند که زبانزد مراجع مربوط و افتخار هر انسانی بنام افغان است.
***
وعدهٔ هم با توانائی خاص و استعداد چشمگیرمکاتب راننگی ایجاد و روزنهٔ امید دیگری بر نیازمندان مجوز رانندگی گشودند تا ازین طریق به افغانهای همنوع وسایرین با سرِ بلند مصدر خدمت شوند و کمک شاخصی به ضرورتمندان نمایند.
***
جوانان با استعداد دیگر ما در فرهنگ و هنر٬ ورزش و سپورت نام بالائی ثبت دفاتردر خارج و داخل میهن نموده حماسه ها آفریدند ونام و صفت شایانی بخود گرفتند.
***
بلی: همین جوانان در عرصهٔ فتبال با سطح و سویهٔ خود چنان نام بالائی کسب کرده اند که علاقه مندان ورزش چه به اینجا و چه آنجا در داخل و خارج وطن به تعجب افتاده اند. ایشان از تصور بالاتر٬ افتخار آفرینان این ورزش همه پسند شدند و هستند.
***
جوانان قهرمان ما در میدان بکس و مشت زنی کمترحریفی در مقابل خود ها دیده اند که تاب مقاومت آورده و پا بر جا بایستند و ضربهٔ مشت افغان را تحمل کنند.
بُکسران ما با تمکین و تواضع به میدان رینگ می روند وبا شتارت تمام حریف را نقش زمین می سازند و با غلبه و سلطه شیر صفت بیرق میهن را بر شانه می اندازند.
افغانان ما در عرصه های گوناگون ورزش به جهانیان ثابت ساخته اند که می توانند از جملهٔ بهترین ها باشند.
***
بسیار دلپذیراست که ازهنر مندان عرصهٔ موسیقی یا بلبلان افغان طور ویژه و خاص با حرمت تمام نامبریم و با تقدیم دسته های گل استقبال شان نمائیم٬ زیرا نام و یاد هنرمند سخت لذتبخش و سرور آفرین است٬ نام هنر مند با اکثر محافل خوشی ها گره خورده ودر لست مدعووینِ در رآس وشمارهٔ اول قرار میگیرند.
شماری هم ازین هنر مندان افغان ما با جوهرفهمیکه در موزیک و موسیقی دارند جایگاهی خوبی در استودیوهای بزرگ هلند و اروپا برای اجرای هنر و آواز یافتند ودرمقابل پُرسشها٬ استعداد خود ها را به نمایش گذاشتند.
***
زنان رسالتمند افغان باسعی وکوششِ بلیغِ و فعالیت های فرهنگی و روشنگری چنان بر زوایای تاریک قشر زن افغان روشنی وشعلهٔ فرهنگی افروخته اند که فضل و فیضش کتمان شدنی نیست .
***
اکنون وقت آن است که از مطلب مهم و با ارزش دیگری نام برده و با قدر شناسی خاص ازان یادآوری نمائیم:
آنعده کهن سالان ومعدود جوانان ما که روی معاذیرو یا موانعی نتوانستند به تحصیل خود ها ادامه دهند٬ با تجارب و پختگی خاص اولادهٔ خود ها را به راه نیک سوق دادند و تهداب گذار افتخارات و دست آورد جوانان افغان شدند. و عدهٔ دیگریکه قدرت کاری و توانائی جسمی داشتند باعزم راسخ و همت بلند چنان مُجِدّانه و صادقانه زحمت شبا روزی کشیدند که صاحبان صنایع و کار فرمایان موسسات و ادارات مربوط٬ انگشت حیرت به دندان گرفتند وهیجان زده با هزار تحسین و تقدیراز ایشان تمجید کردند.
این قشربا شهامت افغان با دست و بازوی توانا صاحبِ معاش و مزد حلالِ بی منت شدند و با وجدان بیدار وابستگان خود را در داخل وطن مدد رساندند و آن ها را از سوختن وعذاب داخل خانه های شان امان دادند و مردانه واردر برابر نیازمندانیکه به سمت ایشان دست نیاز٬ یازیدند لبیک گفتند وبه اندازهٔ توان و قدرت کمکشان کردند.
***
دوستان عزیزوخوانندگان محترم: یاد ویاد داشت من ساحات کار و فعالیت همگانی را شامل نشده است امکان دارد بسا از دسته ها ویا گروپ هائیکه افتخار آفرینان افغان بوده واز ذکرخیرفراموش شده باشند٬ ایشان با لطف و بزرگواری خویش این تقصیراتِ مرا طرف عفو قرار دهند و بدانند که ایشان شامل این قدر دانی هستند و خواهند بود. بهمه حال:
اکنون با توجه به آنچه عرضه گردید: هرانسان با احساس وهر وجدان بیدار نمی تواند چنین دست آورد های شایسته ودریافت جایگاه و غرور را نادیده گیرند.
همانطوریکه گفته آمدیم: با وجود آن همه آفات مُنزل انسانی و آسمانی که بر فضای وطن ما مسلط شده است هزاران انسان دل به ارمان را به کام مرگ بُرد و هست و بُود شان را نابودکرد امّا آنهائیکه زنده ماندند ودوام زندگی در وطن آبائی برای شان ناممکن شد به اجبار خود ها رابه سرزمین مختلف دنیا رسانیدند ــ ولی نان مفت و خیرات نخوردند اگر حرکت و قدرتی داشتند با همت بلند و غرور میهنی به کارو فعالیت شتافتند و با آبرو زندگی کردند. جوانان ما با سمت دهی و رهنمائی مُدبرانهٔ فامیل های خویش شایسته تحصیل کردند و درس خواندند.
خوب روشن است که زمان ورود جوانان ما بعد از سالهای یاد شده مشکل ترین زمان برای آنها بود٬ ایشان به قدر کافی به لسان خارجی بلد نبودند وحتی بعضیها الفبای هلندی و انگلیسی را هم درمکتب ومدرسه ندیده بودند٬ کمک رسان دلسوزنداشتند وهموطنان سابقه دار قبلی و تحصیل کرده هاییکه از آنها استمداد و رهنمائی مطالبه می شد به ندرت پیدا و دستگیری میکرد.ولی ایشان توانستند با عزم متین و اراده فولادین همه موانع را بشکنند و با قلٌه های شامخ افتخارات صعود کنند.
*هرکه آب از دَم شمشیر خورد نوشش باد*
***
ابراز سپاس و شکران:
افغان وافغان تبارهیچگاهی بر دوستی و صمیمیت و برخوردهای انسانی پشت پا نزده٬ پاس هرکِرده و عمل نیک را درک می کنند و بر زمینه سازان آن حرمت می گذارند.
برهمین بنیاد ما از همکاری های دوستانه٬ فراهم آوری تسهیلات٬ ایجاد فضای مناسب از مملکت شاهی هلند صمیمانه ابراز سپاس و قدر دانی می نمائیم و این همه اعمال انسانی و بشر دوستانه رامی ستاییم.
پیام نویسنده: اکنون بر بنیاد آنچه یاد آور شدم من ازجوانان افتخار آفرین میهنم ابراز قدر دانی نموده واز ایشان صمیمانه توقع می بریم که: شما کنون به اندازهٔ توانائی مکتسبهٔ خویش دردستگیری و کمک هر افغان و جوانان افغان خود با در نظر داشت «مجوز قانونی» خدمتگذارو الگوی خدمت بر دیگران شوید و افغانهای خود را دستگیری نمائید.
و ازعزیزان وجوانهای تازه وارد افغان می طلبم که: شما با انتخاب عناصر ذکر شدهٔ متن این نبشته با استفاده ازین فضا و زمینهٔ مساعد٬ از هموطنان سابقه ایکه در بالا کارنامه های شان را خواندید موافق به تجویز قانون کمک گیرید و رایت میهن تانرا طور متناوب به اهتزاز نگهدارید و افتخارات چند چندانی دیگری به نام تان ثبت تاریخ کنید.با حرمت تمام.

خدمت گذار و کمترین شما سخی صمیم