امانى انترتنمنت تقدیم میکند

عمومی
کنسرت بزرك به پیشواز نوروز باستانی و سال نو خورشیدی به تاریخ ٢٤ مارچ روزشنبه در گتنبرگ از طرف امانى انترتنمنت بر گذار مى گردد .حضور گرم هموطنان عزیز را خیر مقدم میگوییم.
شما تكت ها را از آدرس ذيل ميتواند به دست آريد .
Kattis Godis
Danska vägen 84
416 59 Göteborg