زنان آزاده – دست خشونت علیه زنان مظلوم کشور کوتاه باد- عبدالو کیل کوچی

kochii


خواهرم ای خواهر رنجدیده ام

گرد رخسارت فروغ دیده ام

قا متت    آیینه   دار   آسمان

در لقایت صد هزاران کهکشان

خواهرم در قید  زندان  تابکی

اینقدر خوار و پریشان تا بکی

دیده بگشا پرتو  آزاده  باش

درصف آزاده گان ایستاده باش

در حقیقت معجز دوران  تویی

مظهر آزادییُ   انسان تویی

قلب جادو  آفرینت با  صفاست

جا یگاه زروه  عرش  خداست

بال آتش   پاره  گلشن    تویی

پیشتاز نهضت زن ، زن تویی

پرتو   رزم   ملالی ها تویی

وارث زرغونه  و  زهرا تویی

رهرو   راه     انا هیتا    تویی

روشنی بخش  همه  دنیا  تویی

گیسویت در دست اهریمن مباد

خا طرت از گرد غم آسوده باد

روزبشکن بشکن زنجیر هاست

روزویران کردن خمپاره هاست

رزم و پیکارت همیشه زنده باد

خواهرم !  آزادیت  پاینده   باد

عبدالو کیل کوچی  

Related posts