زنان آزاده – دست خشونت علیه زنان مظلوم کشور کوتاه باد- عبدالو کیل کوچی

عمومی


خواهرم ای خواهر رنجدیده ام

گرد رخسارت فروغ دیده ام

قا متت    آیینه   دار   آسمان

در لقایت صد هزاران کهکشان

خواهرم در قید  زندان  تابکی

اینقدر خوار و پریشان تا بکی

دیده بگشا پرتو  آزاده  باش

درصف آزاده گان ایستاده باش

در حقیقت معجز دوران  تویی

مظهر آزادییُ   انسان تویی

قلب جادو  آفرینت با  صفاست

جا یگاه زروه  عرش  خداست

بال آتش   پاره  گلشن    تویی

پیشتاز نهضت زن ، زن تویی

پرتو   رزم   ملالی ها تویی

وارث زرغونه  و  زهرا تویی

رهرو   راه     انا هیتا    تویی

روشنی بخش  همه  دنیا  تویی

گیسویت در دست اهریمن مباد

خا طرت از گرد غم آسوده باد

روزبشکن بشکن زنجیر هاست

روزویران کردن خمپاره هاست

رزم و پیکارت همیشه زنده باد

خواهرم !  آزادیت  پاینده   باد

عبدالو کیل کوچی