ابراز امتنان

عمومی

 

!مادر یعنی موجود بینظیر و هستی ساز

آنکه آغوش پر محبت و گرمش کانون پرورش ماست و کلمات شیرین و دست های سحر آمیزش ما را همواره نوازش میدهد.

گرانترین موجودیکه بیشتر از شصت سال از مهر مادری و مواظبت همیشگی اش مستفید گردیدیم.

چه افسوس! حالا در کنار ما نیست و به ابدیت پیوست

بدیهیست که این روند طبیعی و پذیرفتنیست, اما نبود و فقدان مادر کمبود بزرگی در حیات هر انسان است و درین برهه جز صبر و شکیبائی و فرستادن درود بر روانش راه دیگری وجود ندارد.

بدین وسیله خواستم مراتب سپاسگذاری و شکران خود و خانوادهء خویش را از حضور گرم و تماس

های تیلفونی مهر آمیز گرانقدر ترین عزیزان, که پیام آور همدردی و غمشریکی بی آلایش شان بود و تا اندازه ئئ درد این مصیبت خانوادگی ما را تسکین بخشید, خدمت این بزرگواران مهربان تقدیم نمایم, و با امید بهترین ها برای این دوستان طول عمر و کامگاری آرزو بدارم.  

با درود

دیپلوم انجنیر نورضیا فرین