آنکه مخالف جنبش رستاخیز تغیر است موافق انتحار است ـ عبدالحق عنابی

عمومی

جنبش رستاخیز تغیر بعد از حملات پیهم تروریستی در کشور از جمله آخرین مورد آن انفجار تانکر فاضلاب در چهار راه زنبق شهر کابل که جان صدهاتن از هموطنان مارا گرفته و خسارات هنگفت جانی ومالی را به بار آورد

توسط جوانان رسالت مند کشور بصورت خود جوش جهت اعتراض بر اینگونه حملات راه اندازی گردید که مورد استقبال اقشار مختلف مردم در داخل وخارج کشور وحمایت سیاسیون ونماینده های مردم در پارلمان قرار گرفت.

این جنبش یگانه راه حل جلوگیری از تداوم این گونه حملات تروریستی را برکناری مشاور شورای امنیت ملی و استعفای رهبران حکومت وحدت ملی میدانند وبه این باور اند که حلقات سازمان یافته ای در راس حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی همچو حملات را سازماندهی میکنند که بدون تبانی این حلقات راه اندازی همچو حملات آنهم در بهترین وحساس ترین نقاط شهر ازطرف تروریست ها ناممکن میباشد.

چنانچه در زمینه همکاری حنیف اتمر با شبکه های تروریستی ادعا های متعددی موجود است از جمله ادعای ظاهر قدیر نماینده مجلس مبنی براینکه (گروه داعش ا زطرف حنیف اتمر حمایت میگرردد) ادعای والی ولایت کنر مبنی بر اینکه ( شورای امنیت ملی برای خانواده های اعضای داعش پول میپردازد ) ادعای جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری ودر آخرین مورد هم ادعای اعضای هیت رهبری جمعیت اسلامی افغانستان.

بناهرگاه کسانی این حملات تروریستی را واقعا جنایت میدانند بهتراست در بجای مخالف ونقد بی مورد جنبش رستاخیز تغیر ویاهم برچسب های گوناگون به این جنبش وتعبیر بیجای خواست های این جنبش خود راه حلی را که معقول به نظر ایشان میرسد مطرح کنند تاجلو این جنایات گرفته شود.

وگرنه این اشخاص فهمیده ویا نفهمیده خود مرتکب اعمال ترو رستی گردیده اند.

با احترام 

عبدالحق “عنابی”