وفاق ـ سروده از محترم عبدالو کیل کوچی

عمومی

ای دو ستان چرا همه یکجا نمیشویم

راه گر یکیست تا بکی همراه نمیشویم

کشتی اگرشکست نی توزنده یی نه من

پس در پی  نجات  چرا ما   نمیشویم

زخم  وطن گذ شته  زحد علاج  آن

با دوري  و نفا ق  مدا وا   نمیشویم

مشکل مشخص است همه درک میکنند

لیکن براه  حل  همه  همپا  نمیشویم

تا ما بپای  خویش نبرداشته  ایم  گام

هر گز قبول  باور  د لها    نمیشویم

عالیترین گزینه همین راه وحدت است

بی همد گر  قوی  و توا نا  نمیشویم

در روشنی  وحد ت  اند یشه و عمل

جمعیم ، از اصول   مجزا نمیشویم

با عزم   آهنین  و  هد فمند و استوار

راه می بریم به پیش محابا  نمیشویم

جز با وفاق و بینش سازنده گی وکار

ما صا حبان  کشو ر زیبا  نمیشویم

در کوره راه پر خم و پیچ زمانه ها

فرزانه  میر ویم  و هرا سا نمیشویم

گر ز آسمان سنگ ببارد به  فرق ما

تسلیم  هیچ   کشور  د نیا    نمیشویم

با کشتی نجات   بسوی کرانه ها

خوش میرویم  هراسه  دریا نمیشویم

با همدلی بلا خره پیروز  میشویم

از با همی  شکسته  وشیدا نمیشویم

هر گاه که  در  وفاق  موفق شویم ما

آنگاه شکست   را پذ یرا  نمیشویم

عبدالو کیل کوچی