در دام شیطان ـ سرودهء از محترم ف.بری

عمومی

چون مست دوران میشوی درخویش پنهان میشوی

    

 درغفلت و ظلمت سرا دربست زندان میشوی

زنگیی سیم وزر شدی خواهان شاءن وفرشدی    

از شهوت کبر ومنی در دام   شیطان میشوی

خلقی به خاک و خون شده تا چهره ات گلگون شده     

 ازجان مردم میخوری  چون  گرگ دران  میشوی

از حیله ونیرنگ تـــــو خلقی فتــــــاد بر چنگ تو    

ای واسفا برننگ تو  چون شیخ و رهبان  میشوی 

 دیروز  فقیرو  بینوا   امروز در صد ر رفا      

 نابرده رنج ای ناروا  قارون دوران  میشوی

چون دیده ها بینا شود شور دگر بر پا شود      

 در پیشگاه  داوری  محکوم  قرآن  میشوی

وامانده یی ازاصل خویش دریاب طریق وصل خویش    

 بر گیرره انسان به پیش آنگاه مسلمان  میشوی

از دخمه های قطره گی   وز تنگنای   تیره گی       

 بردامن دریا رسی هم مست وخندان میشوی

 یابی بری چون اگهی از جلوه های عاشقی        

 با رمزو راز زند گی خورشید تابان میشوی