اوضاع پر خطرـ از محترم عبدالو کیل کوچی

عمومی

            

از کین فتنه  وضع  جهان پر خطر شده

مردم ز جنگ  ناحق و حق در بدر شده

تر شد زمین ، بخون خلایق هزار بار

هر روز  آمده ،  ز گذ  شته   بتر شده

حاکم بقصد غارت قاضی در اختلاص

وعظ    ملا ،  زبی  عملی بی اثر  شده

باغ و فاق با همی  و  غنچه     امید

از سردیی و خمودییُ  ما  بی ثمر شده

زاغ زغن  بدشت ودمن جا گرفته  است

شهر و دهات  غوطه  بموج  شرر  شده

میکرد هر که  زمزمه ی عاقبت بخیر

اکنون ز عاقبت همگی با  خبر  شده

اوضاع خراب درهمه جاخون آتش است

زآندم که  خارجی همه جا  مستقر  شده

از ضعف رهگشاییُ  آن  خفتگان راه

رهزن ز   راه  رفته برون راهبر  شده

جلا د پیر  ظالم  و راکت پران قرن

باز آمده  به  خون  همه خیره سر  شده

آن  خادم وهابی  و غربی  و سند یان

بر طالبان خارج  و  دا خل  پدر شده

در ا نتقال قدرت اصلی  به   طالبان

ار گ ازهمه  معامله  گران  پیشتر شده

آن یک بخوش لباسي وآرایش است شاد

این دیگرش  به قاتل  ما همنظر  شده

با پنج  هزار ساله تاریخ  ، این  وطن

تقد یر سر نوشت بدست قطر شده

برخیز همسفر که درین راه پیچ  و تاب

معنای زندگی  همه  خون  جگر  شده

آتش بزن  بقلب شب و شب  پرست ها

بنگر  که   آمد  آمد  صبح  سحر  شده

عبدالو کیل کوچی