پیام تبریکیه

عمومی

انجمن فرهنگی میهن و سایت انترنتی میهن  هشتم مارچ روز همبستگی بین المللی زن را به تمام زنان جهان و مخصوصآ زنان قهرمان افغانستان  تبریک و تهنیت میگوید