تقبیح جنایت هولناک ـ انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

عمومی

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با شدید ترین الفاظ جنایت هولناک و حمله وحشیانه برمسافران قطار درشهرورسبورگ جرمنی راکه توسط یک جوان پاکستانی انجام یافت ، محکوم مینماید

این جنایت تکاندهنده یکباردیگرواضع ساخت که درذهن وروان کسانیکه با زهر تفکر«تکفیری» و بنیادگرایانه « جهادی » مسموم میگردند، ارزشهای انسانی ، حیات مدنی واندرز های متعالی اخلاق دینی، جایش رابه قساوت ، توحش وبربریت ، میدهد.                        

این دهشت به تعقیب حوادث هولناک تروریستی درپاریس،بروکسل، نیس و … پیام خوفناک را تکرار مینمایدکه:اروپا آماج عملیات وحملات شرارت،تروریستان قرارداردذهنیت «تکفیری» بنیادگرایان شرارت پیشه « اسلامی »،عقول وقلوب جوانان نگون بخت وجنون زده ای روانی را،شکار مینماید. مقابله با این « سونامی » تباه کن مسولیت دولتها ، نهادهای مدنی واجتماعی وشهروندان اروپا است . درگام نخست دولت های اروپایی باید با معیار های دوگانه برخورد با تروریسم وسازش وکرنش با دولت های حامی تروریسم اعم از امریکایی ، پاکستانی ، سعودی و…وداعش ومبارزه صادقانه را برعلیه مراکزاصلی پرورش ، تجهیز وتسلیح تروریسم سازماندهی وبخاطر ختم جنگ وآلام مردم از افغانستان ، تا عراق ، سوریه وفلسطین تلاش نمایند و درغیرآن شهروندان اروپا به قیمت خون و جانشان کفاره تداوم سیاست دولت های شانرا میپردازند.                                                                                         

 اظهرمن الشمس است که هر مهاجرتروریست نیست ونباید این حوادث بهانه تشدید حملات محافل راستگرای اروپا برمهاجران ومسلمانان گردد ، برعکس این حوادث دردناک باید باعث تشدید مواظبت از حال و احوال مهاجران بخصوص در کمپ ها گردد.                                   

این تراژیدی بار دیگرازجامعه اروپایی مقیم اروپا « اقلیت » افغان میخواهدتا بخاطر سلامت اطفال وجوانان در جلوگیری از ویروس ذهنیت تکفیری داعشی وبنیادگرایانه جهادی مساعی شانرا تشدید نمایند.                                                                                      

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با نگرانی خاطر نشان مینماید که طی سالیان متمادی و بخصوص درموج عظیم مهاجران طی یکسال اخیر، تعداد زیاد پاکستانی وایرانی بخاطر قبولی بنام افغان ثبت گردیده اند و تثبیت آن مستلزم کار مشترک نهاد های اجتماعی افغانان در اروپا میباشد ، درین عرصه ضرور است تا سفارتخانه های افغانی مقیم اروپا نیز به رفع مسولیت های شان اقدام نمایند.                                                                                              

                                  با احترام                                                                                                                                                                                                                                                               

              هیات اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا