د تعصب لومه- ولی پاسدار

د تعصب لومه- ولی پاسدار

  خواراو زاردی وي چه زړه کي دا تیریږي  چه زه بریم او ته لریي  نه شرمیـږي دا د ژبی او تو کم معضله پریږدۍ د وطن په  فکر څنگه چه جوړیږي ژبه صرف یو وسیله ده چه ځان پوه کړی تفوق د ژبی ښه نه معلومیـږي دا ویروس دی چه انگریز دلته خپورکړی په سبب د نا پوهۍ چه تطبیقیـږي پره دي وکړی خپلی چاری ناپوهۍ کی بیسواد ولس به خامخواه غولیـږي      دا پلمه او دا نیرنگ وه  له پخوانه اوس بستر یی آماده دی چه چلیـږي…

Read More