شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ ـ محمد عالم افتخار

شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ ـ محمد عالم افتخار

 استراتژی جدید ترمپ برای افغانستان به واقع یک استراتژی نیست» عنوان مقاله سیاسی ـ تحلیلی است؛ در نشریه معتبر غربی «نشنال انترست» که توسط یکی از شخصیت های معتبر تر از خود نشریه؛ و طبعاً آدمی کار کشته و مجرب؛ معروف به جرالد ف. هایمن؛ به دست نشر سپرده شده و توسط محترم جلیل پژواک به فارسی دری برگردان گردیده است

Read More