رویکرد نوین عربستان در نگاه به حزب جمعیت اسلامی و هواداران اصلاحات و همگرایی درافغانستان ـ از محترم فرزاد رمضانی بونش پژوهشگر مسائل منطقه شمسه

رویکرد نوین عربستان در نگاه به حزب جمعیت اسلامی و هواداران اصلاحات و همگرایی درافغانستان ـ از محترم فرزاد رمضانی بونش پژوهشگر مسائل منطقه شمسه

پس از سرنگونی طالبان در 1380 خورشیدی ریاض دولت نوین در کابل را پذیرفت و در مقابل نیز رهبران افغانستان سفرهایی به ریاض داشتند

Read More