انجمن فرهنگی میهن و فعالیت در شورای انجمنهای غرب هسنگن ـ گتنبرگ

شورای انجمنها که متشکل از 60 انجمن و اتحادیه و سایر نهاد های اجتماعی از ملیتهای گوناگون منجمله مهاجرین و پناهندگان از کشور های مختلف بوده, در ناحیه غربی جزیره هسنگن فعالیت مینماید

Continue Reading

فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا درگذشت ـ دکتراسد محسن زاده مدیر مسوول تارنمای بامــداد

!بدرود فرمانده دیشب راوول کاسترو رییس جمهور کوبا ، رفیق و همرزم فیدل ، رهبرانقلاب کوبا از طریق تلویزون ملی کوبا خبردرگذشت فیدل کاسترو را با جملات کوتاه به اگاهی خلق قهرمان کوبا وجهان رسانید

Continue Reading