نماد «قدرت زنان» در برابر زبونی مردک های نا انسان! ـ محترم محمد عالم افتخار

نماد «قدرت زنان» در برابر زبونی مردک های نا انسان! ـ محترم محمد عالم افتخار

دختر خانمی پاکستانی که با نام مستعار «قندیل بلوچ» خویشتن را «نماد قدرت زنان» در برابر جامعه منحط مردسالار میدانست؛ پس از به رسوایی کشانیدن بی پیشینه یکی از سمبول های مذهب و تقوی و تقدس و جهاد و فتوا …. جان و جوانی و زیبایی و زنانه گی اش را فدا کرد و  به خیل عظیم قربانیان خرد و آزادی و انسانیت پیوست

Read More